Biuletyn Informacji Publicznej – ZCDN Szczecin

tel. 91 435 06 22

e-mail: sekretariat@zcdn.edu.pl

tel. 91 435 06 30

e-mail: szkolenia@zcdn.edu.pl

herb_jednostka_oswiatowa
    • Kontrast
    • Układ
    • Rozmiar czcionki

Ogłoszenie o wolnym stanowisku urzędniczym – Wicedyrektor ds. zarządzania zasobami ludzkimi i mieniem

Nazwa i adres jednostki:

Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli, ul. Gen. J.
Sowińskiego 68, 70-236 Szczecin

Stanowisko:
wicedyrektor ds. zarządzania zasobami ludzkimi i mieniem

Wymagania związane ze stanowiskiem

1) Wymagania niezbędne:

a) obywatelstwo polski lub obywatelstwo państwa członkowskiego Unii
Europejskiej, lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów
międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo
podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

b) pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw
publicznych;

c) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

d) nieposzlakowana opinia;

e) wykształcenie wyższe, tj. ukończone studia wyższe w rozumieniu ustawy z
dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym;

f) staż pracy – minimum 5 lat;

2) Wymagania dodatkowe (fakultatywne):

a) wykształcenie wyższe w zakresie prawa, zarządzania, ekonomii;

b) znajomość języka obcego (angielski lub niemiecki) poparta certyfikatem;

c) dobra znajomość pakietu MS Office;

d) dobra znajomość programu kadrowego Progman;

e) prawo jazdy kat. B;

f) doświadczenie zawodowe w pracy w jednostce oświatowej;

g) dyspozycyjność;

h) samodzielność i kreatywność;

i) umiejętność pracy w zespole;

j) wysoka kultura osobista;

k) znajomość przepisów z zakresu prawa pracy;

l) znajomość przepisów z zakresu prawa samorządowego;

m) znajomość przepisów z zakresu prawa oświatowego;

n) znajomość przepisów kodeksu cywilnego.

Zakres wykonywanych zadań:

1) organizowanie prawnej, kadrowej, administracyjnej, logistycznej i
gospodarczej obsługi ZCDN;

2) planowanie, koordynowanie i nadzorowanie pracy pracowników działu ekonomiczno – administracyjnego;

3) planowanie, nadzorowanie i koordynowanie prac inwestycyjno-remontowych
prowadzonych w obiektach ZCDN-u;

4) przygotowywanie i opiniowanie pod względem merytorycznym projektów umów
i porozumień;

5) administrowanie obiektami ZCDN-u;

6) przygotowanie projektów regulaminów, instrukcji, statutu placówki i
innych aktów prawa wewnętrznego wynikających z odrębnych przepisów;

7) nadzór nad realizacją zadań z zakresu zgodnego z prawem udzielania
zamówień publicznych;

8) nadzór nad sprawozdawczością administracyjno-gospodarczą;

9) zabezpieczenie warunków lokalowych (pomieszczeń i sprzętu) dla prawidłowej realizacji zadań statutowych ZCDN-u;

10) prowadzenie spraw osobowych i wykonywanie czynności z zakresu prawa pracy wobec pracowników ZCDN, w tym sporządzanie umów o pracę, świadectw
pracy i innych pism w sprawach pracowniczych oraz prowadzenie akt
osobowych;

11) przeprowadzanie naboru kandydatów do ZCDN oraz upowszechnianie
informacji o wolnych stanowiskach pracy w ZCDN;

12) sporządzanie okresowych sprawozdań i przygotowywanie informacji do
Systemu Informacji Oświatowej (SIO);

13) prowadzenie rejestrów: pracowników zatrudnionych, zwolnionych oraz
wykorzystanych zwolnień lekarskich itp.;

14) przygotowywanie i prowadzenie spraw związanych z ustalaniem uprawnień
do wysługi lat, nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych;

15) prowadzenie ewidencji wykorzystania urlopów przez pracowników;

16) współpraca z ZUS w zakresie zgłaszania pracowników ZCDN,
wyrejestrowania oraz wprowadzanych zmian w trakcie trwania umowy o pracę;

17) wykonywanie innych zadań wynikających z potrzeb klientów, bądź zleconych przez kierownictwo placówki, a wynikających z posiadanych kwalifikacji i ze statutowej działalności placówki.

INFORMACJE O WARUNKACH PRACY NA DANYM STANOWISKU

Miejsce pracy:

Praca w budynku w Szczecinie. Budynek niedostosowany dla osób niedowidzących i niewidzących. Do niskiego parteru budynku umożliwiony wjazd wózkiem inwalidzkim po podjeździe. Budynek wyposażony jest w windę i podjazdy, umożliwiające poruszanie się wózkiem inwalidzkim. W budynku ciągi komunikacyjne o odpowiednich szerokościach, toaleta dostosowana do poruszania się wózkiem inwalidzkim znajduje się na każdej kondygnacji.

Warunki pracy na danym stanowisku:

Stanowisko pracy związane jest z pracą przy komputerze oraz przemieszczaniem się wewnątrz budynku. Na stanowisku pracy brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym.

Forma zatrudnienia i wymiar czasu pracy:

Umowa o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy (40 godzin). Praca w godzinach od 8.00 do 16.00. Pierwsza umowa na czas określony. Zatrudnienie: od września 2020 roku po uzyskaniu opinii organu prowadzącego dotyczącej wyłonionego kandydata.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w ZCDN-ie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był niższy niż 6%.

WYMAGANE DOKUMENTY

1) curriculum vitae z przebiegiem pracy zawodowej,

2) list motywacyjny,

3) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

4) kserokopia dokumentu potwierdzającego wykształcenie,

5) kserokopie innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i
umiejętności (jeśli kandydat takie posiada),

6) kserokopie świadectw pracy dokumentujących wymagany staż pracy lub
zaświadczenie

o zatrudnieniu, zawierające okres zatrudnienia, w przypadku pozostawania w
stosunku pracy,

7) oświadczenie o posiadanym obywatelstwie,

8) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z
pełni praw publicznych,

9) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za
umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne
przestępstwo skarbowe,

10) kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku
kandydata zamierzającego skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,

11) zgoda na przetwarzanie danych osobowych wg załącznika nr 1 do ogłoszenia o naborze na wolne stanowisko urzędnicze.

Uwaga: Dokumenty sporządzone w języku obcym powinny być przetłumaczone na język polski.

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli ul. Gen. J. Sowińskiego
68, 70-236 Szczecin

Termin składania ofert: do 25.06.2020 r. do godz. 14:00.
Oferty mogą być złożone również za pośrednictwem poczty e-mail na adres: sekretariat@zcdn.edu.pl (w formie skanu).

INFORMACJE DODATKOWE

Osoby zainteresowane prosimy o składanie wymaganych dokumentów zgodnie z
treścią ogłoszenia oraz dostarczenie ich do siedziby Zachodniopomorskiego
Centrum Doskonalenia Nauczycieli (70-236 Szczecin, ul. Gen. J. Sowińskiego
68) w zamkniętej kopercie, z dopiskiem „Dokumenty aplikacyjne na stanowisko
wicedyrektora ds. zarządzania zasobami ludzkimi i mieniem”, w terminie do
25.06.2020 r., do godziny 14:00. W przypadku składania dokumentów drogą pocztową lub za pośrednictwem poczty e-mail, decyduje data i godzina wpływu dokumentów odpowiednio na wskazany adres pocztowy lub e-mail.

W przypadku składania ofert za pośrednictwem poczty e-mail, oryginały złożonych w tym trybie dokumentów, osoby zakwalifikowane do rozmowy kwalifikacyjne zobowiązane są dostarczyć najpóźniej na rozmowę kwalifikacyjną.

Oferty niekompletne i niespełniające wymogów oraz przesłane po terminie nie będą rozpatrywane. Kandydaci zostaną telefonicznie powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Brak odpowiedzi jest równoznaczny z niezakwalifikowaniem kandydata.

Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego będą dołączone do jego akt osobowych. Dokumenty pozostałych kandydatów będą przechowywane przez okres 3 miesięcy od dnia upowszechnienia informacji o wynikach naboru. W tym okresie kandydaci będą mogli odbierać swoje dokumenty za pokwitowaniem, nieodebrane dokumenty w ww. terminie zostaną komisyjnie zniszczone. Nie odsyłamy dokumentów kandydatom.

Załączniki: