Biuletyn Informacji Publicznej – ZCDN Szczecin

tel. 91 435 06 22

e-mail: sekretariat@zcdn.edu.pl

tel. 91 435 06 30

e-mail: szkolenia@zcdn.edu.pl

herb_jednostka_oswiatowa
    • Kontrast
    • Układ
    • Rozmiar czcionki

Deklaracja dostępności

Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego bip.zcdn.edu.pl

Data aktualizacji: 2024-01-24
Data publikacji: 2021-03-29
Data sporządzenia: 2021-03-29

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Na stronie internetowej znajdują się zdjęcia, do których nie dodano audiodeskrypcji, brak opisów alternatywnych i tytułów dla zdjęć, które zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej. Część plików nie jest dostępna cyfrowo. Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Grzegorz Sadłowski, adres poczty elektronicznej gsadlowski@zcdn.edu.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 91 435 06 33. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Siedziba ZCDN-u w Szczecinie zajmuje parter oraz dwa piętra w budynku przy ul. Gen. J. Sowińskiego 68. W bliskiej odległości znajdują się przystanek tramwajowy i autobusowy (450 m), w tym przystanek tramwajowy zapewniający bliskie połączenie z centrum miasta oraz dworcem PKP. Do budynku prowadzą przejścia dla pieszych. Przed głównym wejściem znajduje się miejsce parkingowe przeznaczone dla osób z niepełnosprawnością. Budynek jest wyraźnie oznakowany – przy drzwiach wejściowych znajduje się tablica informacyjna.

Drzwi wejściowe są szerokie (192 cm), prowadzą do nich schody oraz podjazd dla wózków. Budynek częściowo przystosowany jest do użytkowania przez osoby ze specjalnymi potrzebami: wewnątrz znajduje się przestronna winda z lustrem oraz poręczami na wysokości 90 cm, schody oklejone są taśmą, po obu stronach schodów znajdują się poręcze. Korytarze są szerokie, co umożliwia bezkolizyjne mijanie się. Najczęściej odwiedzane przez interesantów miejsca (sekretariat, sala konferencyjna, Biblioteka Pedagogiczna, szatnia) zlokalizowane są na parterze. Do sali konferencyjnej oraz biblioteki prowadzi kilka schodów, ale dostępny jest również podjazd dla wózków. W budynku znajdują się dwie toalety przystosowane dla osób z niepełnosprawnością. Zaaranżowane są także miejsca do odpoczynku (szerokie kanapy, patio z podjazdem).

Budynek Oddziału Zamiejscowego ZCDN-u w Świnoujściu został wybudowany przed rokiem 1945. Do wejścia prowadzą schody (10 stopni) z poręczą z jednej strony. W budynku nie ma podjazdu oraz wind. Przy drzwiach wejściowych znajduje się mała nierówność – obniżenie o 6 cm w stosunku do powierzchni na zewnątrz. Korytarze wewnątrz budynku, przeznaczone dla użytku interesantów są szerokie, nie ma progów ani nierówności. Szerokie schody wewnątrz placówki prowadzące na I piętro, gdzie są realizowane szkolenia, posiadają poręcz z jednej strony. Na posesji przed budynkiem, za bramą wjazdową, znajduje się plac, który jest wykorzystywany jako miejsca parkingowe.

Wejście do budynku Oddziału Zamiejscowego ZCDN-u w Gryficach jest przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową. Na parterze budynku są szerokie korytarze, a do poszczególnych pomieszczeń prowadzą szerokie drzwi. Na piętro budynku prowadzą schody z poręczą z jednej strony. Przy budynku znajduje się oznaczony parking, umożliwiający dogodne parkowanie dla osób z niepełnosprawnością.

We wszystkich budynkach znajduje się dzwonek, którego włączenie umożliwia udzielenie przez pracowników placówki potrzebnego wsparcia osobom ze szczególnymi potrzebami. Do wszystkich budynków można wejść z psem przewodnikiem.

Aplikacje mobilne

Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie nie udostępnia aplikacji mobilnych do pobrania.

Ostatnia aktualizacja: 2022/09/06 – 13:13