Biuletyn Informacji Publicznej – ZCDN Szczecin

tel. 91 435 06 22

e-mail: sekretariat@zcdn.edu.pl

tel. 91 435 06 30

e-mail: szkolenia@zcdn.edu.pl

herb_jednostka_oswiatowa
    • Kontrast
    • Układ
    • Rozmiar czcionki

Ogłoszenie o wolnym stanowisku urzędniczym – specjalista ds. finansowych

Ogłoszenie o wolnym stanowisku urzędniczym
w Zachodniopomorskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli z siedzibą w
Szczecinie w niepełnym wymiarze czasu pracy

Nazwa i adres jednostki:
Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli, ul. Gen. J. Sowińskiego 68, 70-236 Szczecin

Stanowisko:
specjalista ds. finansowych

Wymagania związane ze stanowiskiem

1) Wymagania niezbędne:

a) obywatelstwo polskie lub obywatelstwo państwa członkowskiego Unii
Europejskiej lub innego państwa którego obywatelom, na podstawie umów
międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo
podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

b) pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw
publicznych;

c) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

d) nieposzlakowana opinia;

e) wykształcenie wyższe o kierunku ekonomicznym;

f) staż pracy – minimum 2 lata;

2) Wymagania dodatkowe (fakultatywne):

a) preferowane wykształcenie wyższe ekonomiczne o kierunku: rachunkowość,
finanse;

b) biegła znajomość programu finansowo-księgowego REKORD;

c) dobra znajomość pakietu MS Office;

d) preferowane doświadczenie zawodowe w pracy w jednostce oświatowej;

e) dokładność i rzetelność;

f) umiejętność pracy w zespole;

g) wysoka kultura osobista;

h) znajomość przepisów z zakresu ustawy o rachunkowości;

i) znajomość przepisów z zakresu ustawy o finansach publicznych.

Zakres wykonywanych zadań:

1) księgowanie syntetyczne i analityczne kont budżetowych, w tym: wyciągów
bankowych, faktur, umów cywilnoprawnych;

2) księgowanie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych;

3) rozliczanie pobranych przez pracowników zaliczek;

4) uzgadnianie składek ZUS i podatków od umów-zleceń;

5) sprawdzanie dokumentacji pod względem formalno-rachunkowym;

6) współudział przy tworzeniu budżetu;

7) współudział przy sporządzaniu sprawozdań budżetowych i finansowych;

8) przygotowywanie danych do sprawozdań, analiz;

9) windykacja należności z budżetu;

10) zastępowanie pod nieobecność głównego księgowego;

11) wykonywanie innych zadań wynikających z potrzeb klientów, bądź
zleconych przez kierownictwo placówki, a wynikających z posiadanych
kwalifikacji i ze statutowej działalności placówki.

INFORMACJE O WARUNKACH PRACY NA DANYM STANOWISKU

Miejsce pracy:
Praca w budynku w Szczecinie. Budynek niedostosowany dla osób
niedowidzących i niewidzących. Do niskiego parteru budynku umożliwiony
wjazd wózkiem inwalidzkim po podjeździe. Budynek wyposażony jest w windę i
podjazdy, umożliwiające poruszanie się wózkiem inwalidzkim. W budynku ciągi
komunikacyjne o odpowiednich szerokościach, toaleta dostosowana do
poruszania się wózkiem inwalidzkim znajduje się na każdej kondygnacji.

Warunki pracy na danym stanowisku:
Stanowisko pracy związane jest z pracą przy komputerze oraz
przemieszczaniem się wewnątrz budynku. Na stanowisku pracy brak
specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym.

Forma zatrudnienia i wymiar czasu pracy:
Umowa o pracę w niepełnym wymiarze czasu pracy – 0,5 etatu (20 godzin).
Praca zgodnie z harmonogramem. Pierwsza umowa na czas określony.
Zatrudnienie: od 1 września 2020 roku.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik
zatrudnienia osób niepełnosprawnych w ZCDN-ie, w rozumieniu przepisów o
rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych, był niższy niż 6%.

WYMAGANE DOKUMENTY

1) curriculum vitae z przebiegiem pracy zawodowej,

2) list motywacyjny,

3) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

4) kserokopia dokumentu potwierdzającego wykształcenie,

5) kserokopie innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i
umiejętności (jeśli kandydat takie posiada),

6) kserokopie świadectw pracy dokumentujących wymagany staż pracy lub
zaświadczenie

o zatrudnieniu, zawierające okres zatrudnienia, w przypadku pozostawania w
stosunku pracy,

7) oświadczenie o posiadanym obywatelstwie,

8) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z
pełni praw publicznych,

9) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za
umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne
przestępstwo skarbowe,

10) kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku
kandydata zamierzającego skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a
ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,

11) zgoda na przetwarzanie danych osobowych wg załącznika nr 1 do
ogłoszenia o naborze na wolne stanowisko urzędnicze.

Uwaga: Dokumenty sporządzone w języku obcym powinny być przetłumaczone na
język polski.

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT
Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli ul. Gen. J. Sowińskiego
68, 70-236 Szczecin

Termin składania ofert: do 20.08.2020 r. do godz. 14:00.

Oferty mogą być złożone również za pośrednictwem poczty e-mail na adres: sekretariat@zcdn.edu.pl (w formie skanu).

INFORMACJE DODATKOWE

Osoby zainteresowane prosimy o składanie wymaganych dokumentów zgodnie z
treścią ogłoszenia oraz dostarczenie ich do siedziby Zachodniopomorskiego
Centrum Doskonalenia Nauczycieli (70-236 Szczecin, ul. Gen. J. Sowińskiego
68) w zamkniętej kopercie, z dopiskiem „Dokumenty aplikacyjne na stanowisko
specjalisty ds. finansowych”, w terminie do 20.08.2020 r., do godziny
14:00. W przypadku składania dokumentów drogą pocztową lub za pośrednictwem
poczty e-mail, decyduje data i godzina wpływu dokumentów odpowiednio na
wskazany adres pocztowy lub e-mail.

W przypadku składania ofert za pośrednictwem poczty e-mail, oryginały
złożonych w tym trybie dokumentów, osoby zakwalifikowane do rozmowy
kwalifikacyjne zobowiązane są dostarczyć najpóźniej na rozmowę
kwalifikacyjną.

Oferty niekompletne i niespełniające wymogów oraz przesłane po terminie nie
będą rozpatrywane. Kandydaci zostaną telefonicznie powiadomieni o terminie
rozmowy kwalifikacyjnej. Brak odpowiedzi jest równoznaczny z
niezakwalifikowaniem kandydata.

Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego będą dołączone do
jego akt osobowych. Dokumenty pozostałych kandydatów będą przechowywane
przez okres 3 miesięcy od dnia upowszechnienia informacji o wynikach
naboru. W tym okresie kandydaci będą mogli odbierać swoje dokumenty za
pokwitowaniem, nieodebrane dokumenty w ww. terminie zostaną komisyjnie
zniszczone. Nie odsyłamy dokumentów kandydatom.