Biuletyn Informacji Publicznej – ZCDN Szczecin

tel. 91 435 06 22

e-mail: sekretariat@zcdn.edu.pl

tel. 91 435 06 30

e-mail: szkolenia@zcdn.edu.pl

herb_jednostka_oswiatowa
  • Kontrast
  • Układ
  • Rozmiar czcionki

Ogłoszenie o naborze – referent ds. przedsięwzięć edukacyjnych

Ogłoszenie o naborze na umowę w celu zastępstwa nieobecnego pracownika
w Zachodniopomorskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli z siedzibą w Szczecinie

Nazwa i adres jednostki: Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli, ul. Gen. J. Sowińskiego 68, 70 – 236 Szczecin

Stanowisko: referent ds. przedsięwzięć edukacyjnych

Wymagania związane ze stanowiskiem:

Wymagania niezbędne:

 • biegła znajomość min. jednego język obcego nowożytnego.
 • biegła znajomość obsługi pakietu MS Office;
 • wykształcenie wyższe, preferowane kierunki: pedagogika, psychologia, socjologia;
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 • obywatelstwo polskie z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych;

Wymagania dodatkowe:

 • doświadczenie przy realizacji przedsięwzięć/projektów o charakterze szkoleniowym;
 • dyspozycyjność,
 • samodzielność i kreatywność,
 • doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,
 • łatwość nawiązywania kontaktów,
 • umiejętność organizacji przedsięwzięć edukacyjnych, spotkań, konferencji.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • opieka nad obiegiem i dystrybucją materiałów szkoleniowych;
 • weryfikacja przygotowania sal szkoleniowych i konferencyjnych do odbywających się w nich form doskonalenia;
 • rozszerzenie bazy trenerów współpracujących z instytucją;
 • współpraca z trenerami zewnętrznymi przy organizacji form doskonalenia dla nauczycieli;
 • organizowanie form doskonalenia w oparciu o zdiagnozowane potrzeby nauczycieli;
 • prowadzenie dokumentacji niezbędnej do organizacji form doskonalenia nauczycieli;
 • wsparcie wydawnictwa w realizacji projektów wydawniczych;
 • udział w realizacji przedsięwzięć o charakterze ponadnarodowym;
 • agregowanie danych z badań ewaluacyjnych, tworzenie zestawień, raportów, prezentowanie wyników;
 • udział w tworzeniu i redagowaniu treści na stronę www oraz w tworzeniu i realizacji strategii social media;
 • wspierania pracownika Organizacji Szkoleń w działalności sprawozdawczej, archiwizacji dokumentów i aktualizacji oferty w Internetowym Systemie Obsługi Szkoleń;
 • wspieranie działań związanych z organizacją szkoleń;

Forma zatrudnienia i wymiar czasu pracy: umowa o pracę w celu zastępstwa nieobecnego pracownika w pełnym wymiarze czasu pracy.

Praca wg. harmonogramu w równoważnym systemie czasu pracy. Pierwsza umowa na czas określony do 31 sierpnia 2017 r.  Zatrudnienie od 16 stycznia 2017 r.

Warunki pracy na stanowisku:

 1. praca biurowa w siedzibie ZCDN w Szczecinie, ul. Gen. J. Sowińskiego 68 (budynek z windą);
 2. praca przy obsłudze monitorów ekranowych powyżej 4 godzin dziennie;
 3. wynagrodzenie wypłacane ostatniego dnia miesiąca.

Wskaźnik zatrudnienia w miesiącu grudniu 2016 r. osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych w ZCDN wyniósł poniżej 6%.

Wymagane dokumenty:

 • curriculum vitae z przebiegiem nauki i pracy zawodowej,
 • list motywacyjny,
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 • oświadczenie o posiadanym obywatelstwie,
 • oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata zamierzającego skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902),
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb tej rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. (Dz. U. z 2016 r. poz. 922).”
 • dokumenty sporządzone w języku obcym powinny być przetłumaczone na język polski.

Miejsce składania ofert:

Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli
ul. Gen. J. Sowińskiego 68
70–236 Szczecin 

Termin składania ofert: 10 stycznia 2017 r.

Informacje dodatkowe:

Osoby zainteresowane prosimy o składanie wymaganych dokumentów zgodnie z treścią ogłoszenia oraz dostarczenie ich do siedziby Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli (70-236 Szczecin, ul. Gen. J. Sowińskiego 68) w zamkniętej kopercie, z dopiskiem „Dokumenty aplikacyjne na umowę na zastępstwo”, w terminie do 10 stycznia 2017 r. (w przypadku składania dokumentów drogą pocztową, decyduje data wpływu dokumentów  na wskazany adres).

Ogłoszenie o naborze na umowę zastępstwo