Biuletyn Informacji Publicznej – ZCDN Szczecin

tel. 91 435 06 22

e-mail: sekretariat@zcdn.edu.pl

tel. 91 435 06 30

e-mail: szkolenia@zcdn.edu.pl

herb_jednostka_oswiatowa
  • Kontrast
  • Układ
  • Rozmiar czcionki

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze – specjalista ds. infrastruktury

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

Ogłoszenie o wolnym stanowisku urzędniczym
w Zachodniopomorskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli
z siedzibą w Szczecinie
w niepełnym wymiarze czasu pracy

Nazwa i adres jednostki: Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli, ul. Gen. J. Sowińskiego 68, 70-236 Szczecin

Stanowisko: specjalista ds. infrastruktury

Wymagania związane ze stanowiskiem:

Wymagania niezbędne:

 • obywatelstwo polskie z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych;
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • nieposzlakowana opinia;
 • wykształcenie wyższe techniczne;
 • minimum 2-letni staż pracy;
 • doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku;
 • biegła znajomość obsługi komputera, w tym pakietu MS Office;
 • znajomość prawa budowlanego;
 • znajomość zasad gospodarki majątkiem trwałym i zarządzania obiektami;
 • posiadanie prawa jazdy kategorii B.

Wymagania dodatkowe:

 • znajomość systemu kontroli dostępu i systemów alarmowych;
 • praktyczna znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych;
 • umiejętność planowania i organizacji pracy,
 • samodzielność i zaangażowanie w wykonywane obowiązki,
 • łatwość nawiązywania kontaktów, umiejętność współpracy z ludźmi,

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. bieżące administrowanie obiektów i urządzeń oraz nadzór nad terminowym wykonywaniem wymaganych przeglądów technicznych i konserwacji,
 2. planowanie i nadzór nad realizacją napraw i remontów budowlanych w obiektach ZCDN-u,
 3. dokonywanie systematycznych przeglądów urządzeń i instalacji w obiektach ZCDN-u,
 4. nadzorowanie terminów i zlecanie usługodawcom serwisu urządzeń podlegających nadzorowi  zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
 5. koordynacja i nadzór merytoryczny nad realizacją inwestycji, remontów,
 6. bezpośrednia współpraca z firmami remontowo-budowlanymi,
 7. nadzór nad realizacją zamówień publicznych,
 8. wyposażanie stanowisk pracy pracowników ZCDN-u w sprzęty i narzędzia niezbędne do realizacji zadań,
 9. zabezpieczanie składników majątku trwałego ZCDN-u, w tym: cechowanie środków trwałych numerami inwentarzowymi i ich wydawanie użytkownikom,
 10. prowadzenie ewidencji środków trwałych, pozostałych środków trwałych oraz wartości  niematerialnych i prawnych umarzanych jednorazowo w systemie komputerowym,
 11. prowadzenie sprawozdawczości administracyjno-gospodarczej w obszarze powierzonych zadań,
 12. składanie rocznych deklaracji dotyczących podatku od nieruchomości od powierzchni użytkowej, bieżąca analiza stanu faktycznego wynajmowanych powierzchni i korygowanie danych z deklaracji zgodnie ze stanem rzeczywistym,
 13. współpraca z firmami serwisowymi w sprawie prowadzonych napraw majątku ZCDN-u.

Forma zatrudnienia i wymiar czasu pracy:

Umowa o pracę w niepełnym wymiarze czasu pracy – 1/2 etatu.

Praca wg harmonogramu w równoważnym systemie czasu pracy.

Pierwsza umowa na czas określony. Zatrudnienie od 13 sierpnia 2018 r.

Warunki pracy na stanowisku:

 1. praca biurowa w siedzibie ZCDN-u, ul. Gen. J. Sowińskiego 68, 70-236 (budynek
  z windą);
 2. praca przy obsłudze monitorów ekranowych;
 3. wynagrodzenie wypłacane ostatniego dnia miesiąca.

Wskaźnik zatrudnienia w miesiącu maju 2018 r. osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych w ZCDN-ie wyniósł poniżej 6%.

Wymagane dokumenty:

 • curriculum vitae z przebiegiem nauki i pracy zawodowej,
 • list motywacyjny,
 • kserokopia dokumentu potwierdzającego wykształcenie,
 • kserokopia dokumentu potwierdzającego staż pracy i doświadczenie zawodowe,
 • oświadczenie o posiadanym obywatelstwie,
 • oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata zamierzającego skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.
  o pracownikach samorządowych,
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych wg załącznika nr 1 do ogłoszenia o naborze na wolne stanowisko urzędnicze,
 • dokumenty sporządzone w języku obcym powinny być przetłumaczone na język polski.

Miejsce składania ofert:

Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli
ul. Gen. J. Sowińskiego 68
70–236 Szczecin

Termin składania ofert: 10 lipca 2018 r. do godz. 14.00.

Informacje dodatkowe:

 • Osoby zainteresowane prosimy o składanie wymaganych dokumentów zgodnie z treścią ogłoszenia oraz dostarczenie ich do siedziby Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli (70-236 Szczecin, ul. Gen. J. Sowińskiego 68) w zamkniętej kopercie, z dopiskiem „Dokumenty aplikacyjne na stanowisko specjalisty ds. infrastruktury”. W przypadku składania dokumentów drogą pocztową, decyduje data i godzina wpływu dokumentów na wskazany adres. Nie ma możliwości składania dokumentów aplikacyjnych drogą elektroniczną.
 • Oferty niekompletne i niespełniające wymogów oraz przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.
 • Kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne określone w ogłoszeniu, zostaną telefonicznie powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Brak odpowiedzi jest równoznaczny z niezakwalifikowaniem kandydata.
 • Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego będą dołączone do jego akt osobowych. Dokumenty pozostałych kandydatów będą przechowywane przez okres 1 miesiąca od dnia upowszechnienia informacji o wynikach naboru. W tym okresie kandydaci będą mogli odbierać swoje dokumenty za pokwitowaniem, nieodebrane dokumenty w ww. terminie zostaną komisyjnie zniszczone. Nie odsyłamy dokumentów kandydatom.
 • Ogłoszenie o naborze
 • Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych
 • Informacja o zasadach przetwarzania danych w celach rekrutacyjnych

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych kandydatów do pracy
w Zachodniopomorskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli

 1. Administratorem danych osobowych jest Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli, ul. Gen. J. Sowińskiego 68, 70-236 Szczecin, tel. 91 435 06 22.
 2. Podanie danych osobowych i zgoda na ich przetwarzanie wynika z warunków uczestnictwa w procesie rekrutacji prowadzonym przez Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i jest konieczna do rozpatrzenia przez ZCDN zgłoszonych aplikacji.
 3. Podstawą do przetwarzania danych osobowych jest dobrowolna zgoda osoby, której dane dotyczą. Brak podania danych osobowych lub brak wyrażenia zgody na ich przetwarzanie skutkować będzie wykluczeniem danej osoby z procedury rekrutacyjnej.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych z przeprowadzeniem procedury rekrutacyjnej.
 5. Podanie danych jest dobrowolne. Osoba, która udzieliła zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych, w dowolnym momencie ma prawo ją cofnąć poprzez wysłanie stosownej wiadomości e-mail na adres: iodo@zcdn.edu.pl.
 6. Dane będą przechowywane w czasie niezbędnym do zrealizowania wyżej wspomnianych celów w okresie nie dłuższym niż 1 miesiąc od dnia upowszechnienia informacji o wynikach naboru.
 7. Administrator nie udostępnia danych ani nie przekazuje danych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. Dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
 8. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo:
 • dostępu do swoich danych,
 • żądać sprostowania, usunięcia lub ograniczenia jej danych osobowych na zasadach określonych w art. 16, 17 i 18 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,
 • wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jej danych osobowych na zasadach określonych w art. 21 ww. Rozporządzenia,
 • przenieść dane osobowe, które jej dotyczą, do innego administratora na zasadach określonych w art. 20 ww. Rozporządzenia,
 • wnieść skargę do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 1. W celu realizacji uprawnień, osoba, której dane dotyczą, może przekazać stosowną wiadomość Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych ZCDN-u: e-mail: iodo@zcdn.edu.pl, tel. 91 435 06 33.