Biuletyn Informacji Publicznej – ZCDN Szczecin

tel. 91 435 06 22

e-mail: sekretariat@zcdn.edu.pl

tel. 91 435 06 30

e-mail: szkolenia@zcdn.edu.pl

herb_jednostka_oswiatowa
  • Kontrast
  • Układ
  • Rozmiar czcionki

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze – Główny księgowy (nierozstrzygnięte)

 • NAZWA I ADRES JEDNOSTKI
  Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli, ul. Gen. J. Sowińskiego 68, 70-236 Szczecin

  STANOWISKO
  Główny księgowy

  WYMAGANIA ZWIĄZANE ZE STANOWISKIEM

  Wymagania niezbędne:

  1. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia warunki określone w art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (DZ.U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.):

  1) ma obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, chyba, że odrębne ustawy uzależniają zatrudnienie w jednostce sektora finansów publicznych od posiadania obywatelstwa polskiego;
  2) posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego;
  3) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
  4) nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;
  5) spełnia jeden z poniższych warunków:

  • ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości,
  • ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości,
  • jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,
  • posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.

  2. Doświadczenie na stanowisku głównego księgowego w jednostce oświatowej – minimum 2-letnie,
  3. Nieposzlakowana opinia.

  Wymagania dodatkowe:

  • znajomość regulacji prawnych w zakresie:
   – ustawy o finansach publicznych,
   – ustawy o rachunkowości,
   – sprawozdawczości budżetowej,
   – prawa podatkowego (w tym podatku VAT),
   –  rachunkowości budżetowej,
   – przepisów oświatowych i samorządowych;
  • umiejętność obsługi komputera w zakresie: programy księgowe, pakiet MS Office, poczta elektroniczna, Internet
  • umiejętność sporządzania sprawozdań finansowych i budżetowych, analiz, planów;
  • umiejętność współpracy w zespole;
  • dokładność i rzetelność;
  • dyspozycyjność;
  • wysoka kultura osobista.

  ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ NA STANOWISKU:

  • prowadzenie rachunkowości zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami;
  • nadzór nad prowadzeniem sprawozdawczości finansowej, budżetowej, podatkowej
   i statystycznej w zakresie danych wynikających z ksiąg rachunkowych;
  • nadzorowanie prowadzenia prac płacowych;
  • bieżące planowanie, koordynowanie, nadzorowanie i ewaluowanie realizacji zadań księgowości;
  • sporządzanie projektów wewnętrznych aktów normatywnych dotyczących sfery działalności finansowej jednostki;
  • wstępna kontrola legalności dokumentów dotyczących wykonywania budżetu oraz jego zmian;
  • nadzór nad przestrzeganiem przepisów dotyczących dyscypliny finansów publicznych przez pracowników jednostki, którym powierzono określone czynności przewidziane w przepisach;
  • współudział w kierowaniu gospodarką finansową ZCDN-u we wszystkich jej aspektach;
  • opracowywanie planów i projektów wykorzystania środków finansowych pozostających
   w dyspozycji jednostki i monitorowanie ich wykonania;
  • kontrola prawidłowości umów zawieranych przez ZCDN pod względem finansowym;
  • przekazywanie dyrektorowi informacji finansowych potrzebnych do podejmowania decyzji;
  • planowanie, bieżąca analiza i kontrola wykonywania budżetu przez wszystkie komórki organizacyjne jednostki oraz prawidłowości wydatkowania i rozliczania dochodów własnych;
  • nadzór nad terminowym przeprowadzeniem spisu z natury;
  • nadzór nad prowadzeniem obsługi finansowo-księgowej ZFŚS;
  • nadzór nad prowadzeniem ewidencji sprzedaży podlegających ustawie o podatku VAT
   i sporządzanie cząstkowych deklaracji miesięcznych VAT;
  • przygotowywanie propozycji dotyczących szczegółowych zakresów czynności
   i odpowiedzialności pracowników podległego działu;
  • podejmowanie innych działań wynikających z bieżących potrzeb klientów, bądź zleconych przez dyrektora ZCDN-u, należących do kompetencji głównego księgowego.

  INFORMACJE O WARUNKACH PRACY NA DANYM STANOWISKU

  Miejsce pracy:

  Praca w budynku w Szczecinie. Budynek niedostosowany dla osób niedowidzących i niewidzących. Do niskiego parteru budynku umożliwiony wjazd wózkiem inwalidzkim po podjeździe. Budynek wyposażony jest w windę i podjazdy, umożliwiające poruszanie się wózkiem inwalidzkim. W budynku ciągi komunikacyjne o odpowiednich szerokościach, toaleta dostosowana do poruszania się wózkiem inwalidzkim znajduje się na każdej kondygnacji.

  Warunki pracy na danym stanowisku:

  Stanowisko pracy związane jest z pracą przy komputerze oraz przemieszczaniem się wewnątrz budynku. Na stanowisku pracy brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym.

  Forma zatrudnienia i wymiar czasu pracy:

  Umowa o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy (40 godzin). Praca w godzinach od 8.00 do 16.00. Pierwsza umowa na czas określony. Zatrudnienie: od 1 lutego 2021 roku.

  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w ZCDN-ie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był niższy niż 6%.

  WYMAGANE DOKUMENTY

  • curriculum vitae z przebiegiem pracy zawodowej,
  • list motywacyjny,
  • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
  • kserokopia dokumentu potwierdzającego wykształcenie,
  • kserokopie innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i umiejętności (jeśli kandydat takie posiada),
  • kserokopie świadectw pracy dokumentujących wymagany staż pracy lub zaświadczenie
   o zatrudnieniu, zawierające okres zatrudnienia, w przypadku pozostawania w stosunku pracy,
  • oświadczenie o posiadanym obywatelstwie,
  • oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
  • oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,
  • kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata zamierzającego skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,
  • zgoda na przetwarzanie danych osobowych wg załącznika nr 1 do ogłoszenia o naborze na wolne stanowisko urzędnicze,

  Uwaga: Dokumenty sporządzone w języku obcym powinny być przetłumaczone na język polski.

  MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

  Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli  ul. Gen. J. Sowińskiego 68, 70-236 Szczecin
  Termin składania ofert: do 20 stycznia 2021 r. do godz. 14.00
  Oferty mogą być złożone również za pośrednictwem poczty e-mail na adres: sekretariat@zcdn.edu.pl (w formie skanu).

  INFORMACJE DODATKOWE

  Osoby zainteresowane prosimy o składanie wymaganych dokumentów zgodnie z treścią ogłoszenia oraz dostarczenie ich do siedziby Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli (70-236 Szczecin, ul. Gen. J. Sowińskiego 68) w zamkniętej kopercie, z dopiskiem „Dokumenty aplikacyjne na stanowisko główny księgowy”, w terminie do 20.01.2021 r., do godziny 14.00. W przypadku składania dokumentów drogą pocztową lub za pośrednictwem poczty e-mail, decyduje data i godzina wpływu dokumentów odpowiednio na wskazany adres pocztowy lub e-mail.

  W przypadku składania ofert za pośrednictwem poczty e-mail, oryginały złożonych w tym trybie dokumentów, osoby zakwalifikowane do rozmowy kwalifikacyjne zobowiązane są dostarczyć najpóźniej na rozmowę kwalifikacyjną.

  Oferty niekompletne i niespełniające wymogów oraz przesłane po terminie nie będą rozpatrywane. Kandydaci zostaną telefonicznie powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Brak odpowiedzi jest równoznaczny z niezakwalifikowaniem kandydata.

  Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego będą dołączone do jego akt osobowych. Dokumenty pozostałych kandydatów będą przechowywane przez okres 3 miesięcy od dnia upowszechnienia informacji o wynikach naboru. W tym okresie kandydaci będą mogli odbierać swoje dokumenty za pokwitowaniem, nieodebrane dokumenty w ww. terminie zostaną komisyjnie zniszczone. Nie odsyłamy dokumentów kandydatom.

  Załączniki:

  Rozstrzygnięcie naboru nie nastąpiło ze względu na brak kandydatów na stanowisko.