Biuletyn Informacji Publicznej – ZCDN Szczecin

tel. 91 435 06 22

e-mail: sekretariat@zcdn.edu.pl

tel. 91 435 06 30

e-mail: szkolenia@zcdn.edu.pl

herb_jednostka_oswiatowa
  • Kontrast
  • Układ
  • Rozmiar czcionki

Nabór na stanowisko starszego referenta ds. przedsięwzięć edukacyjnych

Ogłoszenie o wolnym stanowisku urzędniczym
w Zachodniopomorskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli z siedzibą w Szczecinie

Nazwa i adres jednostki: Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli, ul. Gen. J. Sowińskiego 68, 70 – 236 Szczecin

Stanowisko: starszy referent ds. przedsięwzięć edukacyjnych

Wymagania związane ze stanowiskiem:

 1. Wymagania niezbędne:
 • obywatelstwo polskie z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.
  o pracownikach samorządowych;
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • nieposzlakowana opinia;
 • wykształcenie wyższe, preferowane kierunki: pedagogika, psychologia, socjologia, filologie obce (angielska lub germańska);
 • znajomość specyfiki oświatowej;
 • doświadczenie przy realizacji przedsięwzięć/projektów o charakterze szkoleniowym;
 • biegła znajomość obsługi pakietu MS Office;
 • umiejętność obsługi narzędzi do tworzenia i realizacji badań ankietowych przeprowadzanych drogą elektroniczną;
 • umiejętność obsługi platformy WordPress w zakresie administrowania treścią;
 • podstawowa znajomość obsługi programów graficznych z pakietu Corel Draw i/lub Adobe;
 • biegła znajomość min. jednego język obcego nowożytnego.
 1. Wymagania dodatkowe:
 • dyspozycyjność,
 • samodzielność i kreatywność,
 • doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,
 • łatwość nawiązywania kontaktów,
 • umiejętność organizacji przedsięwzięć edukacyjnych, spotkań, konferencji.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • przygotowywanie i prezentacja oferty szkoleniowej ZCDN;
 • wyszukiwanie potencjalnych klientów do przygotowywanej oferty;
 • organizowanie i obsługa przedsięwzięć edukacyjnych realizowanych przez ZCDN;
 • aktywne pozyskiwanie trenerów współpracujących z instytucją – współpraca z trenerami zewnętrznymi;
 • koordynowanie form doskonalenia realizowanych we współpracy z partnerami zewnętrznymi;
 • udział w tworzeniu narzędzi dotyczących ewaluacji i funkcjonowania instytucji;
 • agregowanie danych z prowadzonych badań, tworzenie zestawień, raportów, prezentowanie wyników;
 • udział w realizacji programów w obszarze współpracy ponadnarodowej;
 • udział w tworzeniu i redagowaniu treści na stronę www oraz w tworzeniu i realizacji strategii social media;
 • realizowanie strategii informacyjno-promocyjnej ZCDN-u;
 • opieka nad obiegiem i dystrybucją materiałów szkoleniowych;
 • wsparcie zespołu w realizacji projektów wydawniczych;
 • wspierania pracownika Organizacji Szkoleń w działalności sprawozdawczej, archiwizacji dokumentów i aktualizacji oferty w Internetowym Systemie Obsługi Szkoleń.

Forma zatrudnienia i wymiar czasu pracy: Umowa o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy – 1 etat . Praca wg. harmonogramu w równoważnym systemie czasu pracy. Pierwsza umowa na czas określony. Zatrudnienie od 02 listopada 2016 r.

Warunki pracy na stanowisku:

 1. praca biurowa w siedzibie ZCDN w Szczecinie, ul. Gen. J. Sowińskiego 68 (budynek
  z windą);
 2. praca przy obsłudze monitorów ekranowych powyżej 4 godzin dziennie;
 3. wynagrodzenie wypłacane ostatniego dnia miesiąca.

Wskaźnik zatrudnienia w miesiącu wrześniu 2016 r. osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych w ZCDN wyniósł poniżej 6%.

Wymagane dokumenty:

 • curriculum vitae z przebiegiem nauki i pracy zawodowej,
 • list motywacyjny,
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 • oświadczenie o posiadanym obywatelstwie,
 • oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata zamierzającego skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.
  o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902),
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb tej rekrutacji, zgodnie
  z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. (Dz. U. z 2016 r. poz. 922).”
 • dokumenty sporządzone w języku obcym powinny być przetłumaczone na język polski.

 

Miejsce składania ofert:

Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli
ul. Gen. J. Sowińskiego 68, 70–236 Szczecin

Termin składania ofert: 25 października 2016 r.

Informacje dodatkowe:

Osoby zainteresowane prosimy o składanie wymaganych dokumentów zgodnie z treścią ogłoszenia oraz dostarczenie ich do siedziby Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli (70-236 Szczecin, ul. Gen. J. Sowińskiego 68) w zamkniętej kopercie, z dopiskiem „Dokumenty aplikacyjne na stanowisko starszego referenta ds. przedsięwzięć edukacyjnych”, w terminie do 25 października 2016 r. (w przypadku składania dokumentów drogą pocztową, decyduje data wpływu dokumentów  na wskazany adres).

Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego będą dołączone do jego akt osobowych. Dokumenty pozostałych kandydatów będą przechowywane przez okres 3 miesięcy od dnia upowszechnienia informacji o wynikach naboru. W tym okresie kandydaci będą mogli odbierać swoje dokumenty za pokwitowaniem, nieodebrane dokumenty w ww. terminie zostaną komisyjnie zniszczone. Nie odsyłamy dokumentów kandydatom.

Oferty niekompletne i niespełniające wymogów oraz przesłane po terminie nie będą rozpatrywane. Kandydaci zostaną telefonicznie powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Brak odpowiedzi jest równoznaczny z niezakwalifikowaniem kandydata.
Ogłoszenie o naborze

Kwestionariusz osobowy

Lista kandydatów zakwalifikowanych do następnego etapu rekrutacji

Informacja o wyborze kandydata