Biuletyn Informacji Publicznej – ZCDN Szczecin

tel. 91 435 06 22

e-mail: sekretariat@zcdn.edu.pl

tel. 91 435 06 30

e-mail: szkolenia@zcdn.edu.pl

herb_jednostka_oswiatowa
  • Kontrast
  • Układ
  • Rozmiar czcionki

Ogłoszenie o wolnym stanowisku urzędniczym w ZCDN-u z siedzibą w Szczecinie w niepełnym wymiarze czasu pracy – starszy referent ds. administracyjnych

Informacja o wyborze

Ogłoszenie o wolnym stanowisku urzędniczym
w Zachodniopomorskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli z siedzibą w Szczecinie
w niepełnym wymiarze czasu pracy

Nazwa i adres jednostki: Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli, ul. Gen. J. Sowińskiego 68, 70 – 236 Szczecin

Stanowisko: starszy referent ds. administracyjnych

Wymagania związane ze stanowiskiem:

Wymagania niezbędne:

 • obywatelstwo polskie z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych;
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • wykształcenie średnie;
 • minimum 2-letni staż pracy;
 • doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku;
 • biegła znajomość obsługi komputera, w tym pakietu MS Office.

Wymagania dodatkowe:

 • preferowane wykształcenie wyższe ekonomiczne,
 • umiejętność planowania i organizacji pracy,
 • samodzielność i zaangażowanie w wykonywane obowiązki,
 • łatwość nawiązywania kontaktów, umiejętność współpracy z ludźmi,
 • znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • prowadzenie rejestru faktur w systemie komputerowym,
 • sporządzanie opisu faktur oraz dokonywanie kontroli faktur pod względem merytorycznym,
 • prowadzenie ewidencji kart drogowych oraz ich miesięczne i roczne rozliczanie,
 • prowadzenie spraw związanych z przydziałem odzieży ochronnej pracownikom,
 • prowadzenie spraw w zakresie ubezpieczenia majątku jednostki oraz współpraca z firmami ubezpieczeniowymi przy likwidacji szkód (komunikacyjne, majątkowe),
 • sprawowanie nadzoru nad utrzymaniem czystości w budynku,
 • sprawowanie nadzoru nad pieczęciami, tablicami urzędowymi, flagami i innymi elementami ZCDN,
 • kompletowanie dokumentacji gwarancyjnej i serwisowej majątku,
 • załatwianie spraw związanych z reklamacjami,
 • prowadzenie rejestru zawartych umów i zleceń na usługi,
 • prowadzenie rejestru zapotrzebowań na materiały biurowe dla pracowników i na formy szkoleniowe, artykuły spożywcze, środki czystości i inne,
 • przygotowywanie wykazu umów kończących się, pilnowanie terminów wypowiadania umów,
 • organizowanie i realizacja zakupów materiałów, artykułów spożywczych i środków czystości, celem zapewnienia należytego funkcjonowania ZCDN.

Forma zatrudnienia i wymiar czasu pracy:
Umowa o pracę w niepełnym wymiarze czasu pracy – 1/2 etatu. Praca wg. harmonogramu w równoważnym systemie czasu pracy. Pierwsza umowa na czas określony. Zatrudnienie od 16 października 2017 r.

Warunki pracy na stanowisku:

 • praca biurowa w siedzibie ZCDN w Szczecinie, ul. Gen. J. Sowińskiego 68 (budynek
  z windą);
 • praca przy obsłudze monitorów ekranowych;
 • praca od poniedziałku do piątku;
 • wynagrodzenie wypłacane ostatniego dnia miesiąca.
 • #BBD0E0 »