Biuletyn Informacji Publicznej – ZCDN Szczecin

tel. 91 435 06 22

e-mail: sekretariat@zcdn.edu.pl

tel. 91 435 06 30

e-mail: szkolenia@zcdn.edu.pl

herb_jednostka_oswiatowa
  • Kontrast
  • Układ
  • Rozmiar czcionki

Ogłoszenie o wolnym stanowisku urzędniczym w ZCDN-ie z siedzibą w Szczecinie – radca prawny

Ogłoszenie o wolnym stanowisku urzędniczym
w Zachodniopomorskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli
z siedzibą w Szczecinie
 

Nazwa i adres jednostki: Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli, ul. Gen. J. Sowińskiego 68, 70-236 Szczecin

Stanowisko: radca prawny

Wymagania związane ze stanowiskiem:

Wymagania niezbędne:

 • obywatelstwo polskie z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych;
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • nieposzlakowana opinia;
 • wykształcenie: wyższe prawnicze
 • wpis na listę radców prawnych
 • doświadczenie zawodowe: co najmniej 3-letnie doświadczenie w obsłudze prawnej, w tym minimum 1 rok z uprawnieniami zawodowymi radcy prawnego (na podstawie umowy o pracę, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, umowy zlecenia lub innej umowy cywilnoprawnej),
 • dobra znajomość przepisów z zakresu prawa oświatowego;
 • dobra znajomość przepisów z zakresu prawa pracy,
 • dobra znajomość przepisów z zakresu prawa samorządowego;
 • dobra znajomość przepisów z zakresu zamówień publicznych;
 • dobra znajomość przepisów kodeksu cywilnego;
 • dobra znajomość przepisów kodeksu postępowania cywilnego. 

Wymagania dodatkowe:

 • biegła obsługa komputera (dobra znajomość pakietu MS Office),
 • biegłość w stosowaniu przepisów prawa,
 • umiejętność redagowania pism, logicznego myślenia,
 • umiejętność organizacji i planowania pracy,
 • doświadczenie w obsłudze podmiotów z sektora samorządowego,
 • dobra znajomość programów typu: LEX, Legalis,
 • zaangażowanie i samodzielność przy wykonywaniu powierzonych zadań, odpowiedzialność i sumienność,
 • komunikatywność,
 • terminowość,
 • wysoka kultura osobista.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • udzielanie konsultacji i porad prawnych,
 • sporządzanie opinii prawnych,
 • opiniowanie pod względem prawnym umów, aneksów, porozumień, projektów zarządzeń i innych aktów prawnych,
 • zastępstwo prawne i procesowe,
 • przygotowywanie projektów pism, umów, porozumień, projektów zarządzeń i innych aktów prawnych.

Forma zatrudnienia i wymiar czasu pracy:

Umowa o pracę w wymiarze czasu pracy – 1/4 etatu. Pierwsza umowa na czas określony do 6 miesięcy. Zatrudnienie od 01.10. 2017 r.

 Warunki pracy na stanowisku:

 • praca biurowa w siedzibie ZCDN w Szczecinie, ul. Gen. J. Sowińskiego 68 (budynek
  z windą);
 • praca wiąże się z reprezentowaniem pracodawcy na zewnątrz;
 • praca przy komputerze.

Wskaźnik zatrudnienia w miesiącu lipcu 2017 r. osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych w ZCDN wyniósł poniżej 6%.

Wymagane dokumenty:

 • curriculum vitae z przebiegiem nauki i pracy zawodowej,
 • list motywacyjny,
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 • kserokopia dokumentów potwierdzających wpis na listę radców prawnych,
 • kserokopia dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego (np. świadectwo pracy, zaświadczenie o zatrudnieniu, wydruku ze strony internetowej CEIDG, referencje, umowy cywilnoprawne)
 • oświadczenie o posiadanym obywatelstwie,
 • oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata zamierzającego skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.
  o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902),
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb tej rekrutacji, zgodnie
  z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych”,
 • inne dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i umiejętności (nieobowiązkowo),

Dokumenty sporządzone w języku obcym powinny być przetłumaczone na język polski.

Miejsce składania ofert:

Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli
ul. Gen. J. Sowińskiego 68
70–236 Szczecin 

Termin składania ofert: do 15 września 2017 r. do godziny 15.00

Informacje dodatkowe:

 • Osoby zainteresowane prosimy o składanie wymaganych dokumentów zgodnie z treścią ogłoszenia oraz dostarczenie ich do siedziby Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli (70-236 Szczecin, ul. Gen. J. Sowińskiego 68) w zamkniętej kopercie, z dopiskiem „Dokumenty aplikacyjne na stanowisko radcy prawnego ”. W przypadku składania dokumentów drogą pocztową, decyduje data i godzina wpływu dokumentów na wskazany adres. Nie ma możliwości składania dokumentów aplikacyjnych drogą elektroniczną.
 • Oferty niekompletne i niespełniające wymogów oraz przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.
 • Kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne określone w ogłoszeniu, zostaną telefonicznie powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Brak odpowiedzi jest równoznaczny z niezakwalifikowaniem kandydata.
 • Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego będą dołączone do jego akt osobowych. Dokumenty pozostałych kandydatów będą przechowywane przez okres 3 miesięcy od dnia upowszechnienia informacji o wynikach naboru. W tym okresie kandydaci będą mogli odbierać swoje dokumenty za pokwitowaniem, nieodebrane dokumenty w ww. terminie zostaną komisyjnie zniszczone. Nie odsyłamy dokumentów kandydatom.