Biuletyn Informacji Publicznej – ZCDN Szczecin

tel. 91 435 06 22

e-mail: sekretariat@zcdn.edu.pl

tel. 91 435 06 30

e-mail: szkolenia@zcdn.edu.pl

herb_jednostka_oswiatowa
  • Kontrast
  • Układ
  • Rozmiar czcionki

Ogłoszenie o wolnym stanowisku urzędniczym w ZCDN-ie w niepełnym wymiarze czasu pracy – specjalista ds. kadr

Ogłoszenie o wolnym stanowisku urzędniczym
w Zachodniopomorskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli
z siedzibą w Szczecinie
w niepełnym wymiarze czasu pracy

 Nazwa i adres jednostki: Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli, ul. Gen. J. Sowińskiego 68, 70 – 236 Szczecin

Stanowisko: specjalista ds. kadr

 Wymagania związane ze stanowiskiem:

Wymagania niezbędne:

 • obywatelstwo polskie z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych;
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • nieposzlakowana opinia;
 • wykształcenie wyższe;
 • minimum 4-letni staż pracy i doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku;
 • znajomość specyfiki oświatowej;
 • biegła znajomość obsługi komputera, w tym pakietu MS Office, płatnika, aplikacji SIO.

Wymagania dodatkowe:

 • preferowane wykształcenie wyższe ekonomiczne, prawno-administracyjne,
 • umiejętność planowania i organizacji pracy,
 • samodzielność i zaangażowanie w wykonywane obowiązki,
 • łatwość nawiązywania kontaktów, umiejętność współpracy z ludźmi,
 • znajomość programów  kadrowo-płacowych,
 • znajomość ustawy Karta Nauczyciela, Kodeksu Pracy.

 Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • prowadzenie spraw osobowych i wykonywanie czynności z zakresu prawa pracy wobec pracowników ZCDN, w tym sporządzanie pism w sprawach pracowniczych oraz prowadzenie akt osobowych,
 • przeprowadzanie naboru kandydatów do ZCDN oraz upowszechnianie informacji o wolnych stanowiskach pracy w ZCDN,
 • załatwianie spraw związanych z praktykami i stażami absolwenckimi;
 • sporządzanie okresowych sprawozdań i przygotowywanie informacji do Systemu Informacji Oświatowej (SIO);
 • współdziałanie z jednostkami organizacyjnymi oraz innymi instytucjami w zakresie spraw kadrowych,
 • systematyczne śledzenie zmian i zapoznawanie się z obowiązującymi przepisami, których znajomość jest niezbędna do prawidłowego wykonywania obowiązków na zajmowanym stanowisku.

 Forma zatrudnienia i wymiar czasu pracy:

Umowa o pracę w niepełnym wymiarze czasu pracy – 1/2 etatu. Praca wg. harmonogramu w równoważnym systemie czasu pracy. Pierwsza umowa na czas określony. Zatrudnienie od 02 listopada 2017 r.

 Warunki pracy na stanowisku:

 • praca biurowa w siedzibie ZCDN w Szczecinie, ul. Gen. J. Sowińskiego 68 (budynek
  z windą);
 • praca przy obsłudze monitorów ekranowych;
 • wynagrodzenie wypłacane ostatniego dnia miesiąca.

Wskaźnik zatrudnienia w miesiącu lipcu 2017 r. osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów  o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych w ZCDN wyniósł poniżej 6%.

Wymagane dokumenty:

 • curriculum vitae z przebiegiem nauki i pracy zawodowej,
 • list motywacyjny,
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • kserokopia dokumentu potwierdzającego wykształcenie,
 • kserokopia dokumentu potwierdzającego staż pracy i doświadczenie zawodowe,
 • oświadczenie o posiadanym obywatelstwie,
 • oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata zamierzającego skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.
  o pracownikach samorządowych,
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb tej rekrutacji, zgodnie
  z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych”,
 • dokumenty sporządzone w języku obcym powinny być przetłumaczone na język polski.

Miejsce składania ofert:
Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczyciel
ul. Gen. J. Sowińskiego 68
70–236 Szczecin

Termin składania ofert: 15 września 2017 r. do godz. 15.00

Informacje dodatkowe:

 • Osoby zainteresowane prosimy o składanie wymaganych dokumentów zgodnie z treścią ogłoszenia oraz dostarczenie ich do siedziby Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli (70-236 Szczecin, ul. Gen. J. Sowińskiego 68) w zamkniętej kopercie, z dopiskiem „Dokumenty aplikacyjne na stanowisko specjalisty ds. kadr”. W przypadku składania dokumentów drogą pocztową, decyduje data i godzina wpływu dokumentów na wskazany adres. Nie ma możliwości składania dokumentów aplikacyjnych drogą elektroniczną.
 • Oferty niekompletne i niespełniające wymogów oraz przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.
 • Kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne określone w ogłoszeniu, zostaną telefonicznie powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Brak odpowiedzi jest równoznaczny z niezakwalifikowaniem kandydata.
 • Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego będą dołączone do jego akt osobowych. Dokumenty pozostałych kandydatów będą przechowywane przez okres 3 miesięcy od dnia upowszechnienia informacji o wynikach naboru. W tym okresie kandydaci będą mogli odbierać swoje dokumenty za pokwitowaniem, nieodebrane dokumenty w ww. terminie zostaną komisyjnie zniszczone. Nie odsyłamy dokumentów kandydatom.