Biuletyn Informacji Publicznej – ZCDN Szczecin

tel. 91 435 06 22

e-mail: sekretariat@zcdn.edu.pl

tel. 91 435 06 30

e-mail: szkolenia@zcdn.edu.pl

herb_jednostka_oswiatowa
  • Kontrast
  • Układ
  • Rozmiar czcionki

Ogłoszenie o wolnym stanowisku urzędniczym – starszy referent ds. przedsięwzięć edukacyjnych

Informacja o wynikach naboruru

Ogłoszenie o wolnym stanowisku urzędniczym
w Zachodniopomorskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli
z siedzibą w Szczecinie 
w niepełnym wymiarze czasu pracy

Nazwa i adres jednostki: Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli,
ul. Gen. J. Sowińskiego 68, 70 – 236 Szczecin 

Stanowisko: starszy referent ds. przedsięwzięć edukacyjnych

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe magisterskie
 • doświadczenie przy realizacji przedsięwzięć/projektów o charakterze szkoleniowym;
 • doświadczenie w pracy w administracji publicznej, przede wszystkim w placówce oświatowej;
 • biegła znajomość obsługi pakietu MS Office;
 • znajomość min. jednego język obcego nowożytnego w stopniu zaawansowanym;
 • obywatelstwo polskie z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych;
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • nieposzlakowana opinia.

Zakres wykonywanych zadań:

 • wspieranie pracownika Organizacji szkoleń w realizacji bieżącej pracy (monitorowanie rejestracji na szkolenia, zarządzanie rezerwacjami sal, agregacja danych, przygotowywanie okresowych sprawozdań)
 • organizowanie i obsługa przedsięwzięć edukacyjnych realizowanych przez ZCDN;
 • wyszukiwanie i pozyskiwanie trenerów/partnerów współpracujących z instytucją – współpraca z trenerami zewnętrznymi;
 • koordynowanie form doskonalenia;
 • agregowanie danych z prowadzonych badań, tworzenie zestawień, raportów, prezentowanie wyników;
 • udział w tworzeniu i redagowaniu treści na stronę www oraz w tworzeniu i realizacji strategii social media;
 • realizowanie strategii informacyjno-promocyjnej ZCDN-u;
 • opieka nad obiegiem i dystrybucją materiałów szkoleniowych;
 • wsparcie zespołu w realizacji projektów wydawniczych;

Umowa o pracę w niepełnym wymiarze czasu pracy – 0,5 etatu. Praca wg. harmonogramu
w równoważnym systemie czasu pracy.

Pierwsza umowa na czas określony. Zatrudnienie od 13 września 2017 r.

Warunki pracy na stanowisku:

 • praca biurowa w siedzibie ZCDN w Szczecinie, ul. Gen. J. Sowińskiego 68 (budynek z windą);
 • praca przy obsłudze monitorów ekranowych;
 • wynagrodzenie wypłacane ostatniego dnia miesiąca. 

Wskaźnik zatrudnienia w miesiącu lipcu 2017 r. osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych w ZCDN wyniósł poniżej 6%.

Wymagane dokumenty:

 • curriculum vitae z przebiegiem nauki i pracy zawodowej,
 • list motywacyjny,
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • kserokopia dokumentu potwierdzającego wykształcenie,
 • kserokopia dokumentu potwierdzającego staż pracy i doświadczenie zawodowe,
 • oświadczenie o posiadanym obywatelstwie,
 • oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata zamierzającego skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. pracownikach samorządowych,
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb tej rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych”,
 • dokumenty sporządzone w języku obcym powinny być przetłumaczone na język polski.

Miejsce składania ofert:

Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli
ul. Gen. J. Sowińskiego 68
70–236 Szczecin 

Termin składania ofert: 11 września 2017 r. do godz. 16.00

Informacje dodatkowe:

Osoby zainteresowane prosimy o składanie wymaganych dokumentów zgodnie z treścią ogłoszenia oraz dostarczenie ich do siedziby Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli (70-236 Szczecin, ul. Gen. J. Sowińskiego 68) w zamkniętej kopercie, z dopiskiem „Dokumenty aplikacyjne na stanowisko starszego referenta ds. przedsięwzięć edukacyjnych”. W przypadku składania dokumentów drogą pocztową, decyduje data i godzina wpływu dokumentów na wskazany adres. Nie ma możliwości składania dokumentów aplikacyjnych drogą elektroniczną.

Oferty niekompletne i niespełniające wymogów oraz przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

Kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne określone w ogłoszeniu, zostaną telefonicznie powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Brak odpowiedzi jest równoznaczny z niezakwalifikowaniem kandydata.

Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego będą dołączone do jego akt osobowych. Dokumenty pozostałych kandydatów będą przechowywane przez okres 3 miesięcy od dnia upowszechnienia informacji o wynikach naboru. W tym okresie kandydaci będą mogli odbierać swoje dokumenty za pokwitowaniem, nieodebrane dokumenty w ww. terminie zostaną komisyjnie zniszczone. Nie odsyłamy dokumentów kandydatom.