Biuletyn Informacji Publicznej – ZCDN Szczecin

tel. 91 435 06 22

e-mail: sekretariat@zcdn.edu.pl

tel. 91 435 06 30

e-mail: szkolenia@zcdn.edu.pl

herb_jednostka_oswiatowa
  • Kontrast
  • Układ
  • Rozmiar czcionki

Ogłoszenie o wolnym stanowisku urzędniczym – starszy referent ds. administracyjnych

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne

Ogłoszenie o wolnym stanowisku urzędniczym
w Zachodniopomorskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli z siedzibą w Szczecinie
w niepełnym wymiarze czasu pracy

Nazwa i adres jednostki: Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli, ul. Gen. J. Sowińskiego 68, 70 – 236 Szczecin

Stanowisko: starszy referent ds. administracyjnych

Wymagania związane ze stanowiskiem:

Wymagania niezbędne:

 • obywatelstwo polskie z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych;
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • nieposzlakowana opinia;
 • wykształcenie średnie;
 • minimum 2-letni staż pracy;
 • doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku;
 • biegła znajomość obsługi komputera, w tym pakietu MS Office.

Wymagania dodatkowe:

 • preferowane wykształcenie wyższe ekonomiczne,
 • umiejętność planowania i organizacji pracy,
 • samodzielność i zaangażowanie w wykonywane obowiązki,
 • łatwość nawiązywania kontaktów, umiejętność współpracy z ludźmi,
 • praktyczna znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • prowadzenie rejestru faktur w systemie komputerowym,
 • sporządzanie opisu faktur oraz dokonywanie kontroli faktur pod względem merytorycznym,
 • prowadzenie ewidencji kart drogowych oraz ich miesięczne i roczne rozliczanie,
 • prowadzenie spraw związanych z przydziałem odzieży ochronnej pracownikom,
 • prowadzenie spraw w zakresie ubezpieczenia majątku jednostki oraz współpraca z firmami ubezpieczeniowymi przy likwidacji szkód (komunikacyjne, majątkowe),
 • sprawowanie nadzoru nad utrzymaniem czystości w budynku,
 • sprawowanie nadzoru nad pieczęciami, tablicami urzędowymi, flagami i innymi elementami ZCDN,
 • kompletowanie dokumentacji gwarancyjnej i serwisowej majątku,
 • załatwianie spraw związanych z reklamacjami,
 • prowadzenie rejestru zawartych umów i zleceń na usługi,
 • prowadzenie rejestru zapotrzebowań na materiały biurowe dla pracowników i na formy szkoleniowe, artykuły spożywcze, środki czystości i inne,
 • przygotowywanie wykazu umów kończących się, pilnowanie terminów wypowiadania umów,
 • sporządzanie rocznej inwentaryzacji zawartych umów celem zaangażowania środków finansowych we współpracy z księgowością,
 • sporządzanie miesięcznych harmonogramów pracy pracowników administracyjnych i obsługowych zatrudnionych w równoważnym systemie czasu pracy,
 • organizowanie i realizacja zakupów materiałów, artykułów spożywczych i środków czystości, celem zapewnienia należytego funkcjonowania ZCDN.

 Forma zatrudnienia i wymiar czasu pracy:

Umowa o pracę w niepełnym wymiarze czasu pracy – 1/2 etatu. Praca wg. harmonogramu w równoważnym systemie czasu pracy. Pierwsza umowa na czas określony. Zatrudnienie od 02 października 2017 r.

 Warunki pracy na stanowisku:

 • praca biurowa w siedzibie ZCDN w Szczecinie, ul. Gen. J. Sowińskiego 68 (budynek
  z windą);
 • praca przy obsłudze monitorów ekranowych;
 • wynagrodzenie wypłacane ostatniego dnia miesiąca.

Wskaźnik zatrudnienia w miesiącu lipcu 2017 r. osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych w ZCDN-ie wyniósł poniżej 6%.

Wymagane dokumenty:

 • curriculum vitae z przebiegiem nauki i pracy zawodowej,
 • list motywacyjny,
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • kserokopia dokumentu potwierdzającego wykształcenie,
 • kserokopia dokumentu potwierdzającego staż pracy i doświadczenie zawodowe,
 • oświadczenie o posiadanym obywatelstwie,
 • oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata zamierzającego skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.
  o pracownikach samorządowych,
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb tej rekrutacji, zgodnie
  z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych”,
 • dokumenty sporządzone w języku obcym powinny być przetłumaczone na język polski.

Miejsce składania ofert:

Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli
ul. Gen. J. Sowińskiego 68
70–236 Szczecin

Termin składania ofert: 28 sierpnia 2017 r. do godz. 16.00

Informacje dodatkowe:

 • Osoby zainteresowane prosimy o składanie wymaganych dokumentów zgodnie z treścią ogłoszenia oraz dostarczenie ich do siedziby Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli (70-236 Szczecin, ul. Gen. J. Sowińskiego 68) w zamkniętej kopercie, z dopiskiem „Dokumenty aplikacyjne na stanowisko starszego referenta ds. administracyjnych”. W przypadku składania dokumentów drogą pocztową, decyduje data i godzina wpływu dokumentów na wskazany adres. Nie ma możliwości składania dokumentów aplikacyjnych drogą elektroniczną.
 • Oferty niekompletne i niespełniające wymogów oraz przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.
 • Kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne określone w ogłoszeniu, zostaną telefonicznie powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Brak odpowiedzi jest równoznaczny z niezakwalifikowaniem kandydata.
 • Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego będą dołączone do jego akt osobowych. Dokumenty pozostałych kandydatów będą przechowywane przez okres 3 miesięcy od dnia upowszechnienia informacji o wynikach naboru. W tym okresie kandydaci będą mogli odbierać swoje dokumenty za pokwitowaniem, nieodebrane dokumenty w ww. terminie zostaną komisyjnie zniszczone. Nie odsyłamy dokumentów kandydatom.