Biuletyn Informacji Publicznej – ZCDN Szczecin

tel. 91 435 06 22

e-mail: sekretariat@zcdn.edu.pl

tel. 91 435 06 30

e-mail: szkolenia@zcdn.edu.pl

herb_jednostka_oswiatowa
  • Kontrast
  • Układ
  • Rozmiar czcionki

Ogłoszenie o wolnym stanowisku urzędniczym – starszy(-a) księgowy(-a)

Ogłoszenie o wolnym stanowisku urzędniczym
w Zachodniopomorskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli z siedzibą w Szczecinie
w pełnym wymiarze czasu pracy

Nazwa i adres jednostki: Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli, ul. Gen. J. Sowińskiego 68, 70 – 236 Szczecin 

Stanowisko: starsza(-y) księgowa(-y)

Wymagania związane ze stanowiskiem:

Wymagania niezbędne:

 • obywatelstwo polskie z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.
  o pracownikach samorządowych;
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • nieposzlakowana opinia;
 • wykształcenie wyższe ekonomiczne;
 • minimum 2-letni staż pracy;
 • doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku;
 • biegła znajomość obsługi komputera, w tym programów kadrowo-płacowych;
 • znajomość przepisów ustawy o podatku od towarów i usług;
 • znajomość przepisów dotyczących podatku dochodowego i rozliczania składek ZUS;
 • znajomość programu Płatnik.

Wymagania dodatkowe:

 • preferowana znajomość programu kadrowo-płacowego Progman ;
 • praktyczna umiejętność wystawiania faktur w programie komputerowym;
 • mile widziane doświadczenie w pracy w jednostce budżetowej;
 • umiejętność planowania i organizacji pracy,
 • rzetelność i zaangażowanie w wykonywane obowiązki,
 • łatwość nawiązywania kontaktów, umiejętność współpracy z ludźmi.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Sporządzanie przelewów bankowych w zakresie posiadanych przez ZCDN rachunków bankowych,
 2. Wystawianie faktur VAT i bieżąca analiza wpłat,
 3. Ustalanie i obliczanie wynagrodzeń ze stosunku pracy pracowników ZCDN, w tym nauczycieli,
 4. Ustalanie i naliczanie zasiłków chorobowych, rodzinnych, pielęgnacyjnych, wychowawczych i innych należnych pracownikom,
 5. Rozliczanie ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych, sporządzanie miesięcznych deklaracji ZUS,
 6. Sporządzanie list płac i zestawień list dotyczących budżetu i ZFŚS,
 7. Prowadzenie kart wynagrodzeń pracowników,
 8. Sporządzanie umów udzielanych pożyczek mieszkaniowych z ZFŚS,
 9. Prowadzenie rejestru umów cywilnoprawnych,
 10. Wystawianie umów zleceń i umów o dzieło wraz z rachunkami,
 11. Naliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych zgodnie z obowiązującymi przepisami i rozliczanie go z urzędem skarbowym, sporządzanie rocznych deklaracji podatkowych,
 12. Sporządzanie kwartalnych i rocznych sprawozdań do GUS-u w zakresie płac,
 13. Przygotowywanie i wyliczanie wynagrodzeń na druku ERP-7 dla osób przechodzących na emeryturę lub rentę,
 14. Sporządzanie rocznych deklaracji PIT-11 dla pracowników i zleceniobiorców.

Forma zatrudnienia i wymiar czasu pracy:

Umowa o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy. Praca w godzinach od 800 do 1600. Zatrudnienie od 24 września 2018 r.

Warunki pracy na stanowisku:

 1. praca biurowa w siedzibie ZCDN w Szczecinie, ul. Gen. J. Sowińskiego 68 (budynek
  z windą);
 2. praca przy monitorze ekranowym;
 3. wynagrodzenie wypłacane ostatniego dnia miesiąca.

Wskaźnik zatrudnienia w miesiącu lipcu 2018 r. osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych w ZCDN wyniósł poniżej 6%.

Wymagane dokumenty:

 • curriculum vitae z przebiegiem nauki i pracy zawodowej,
 • list motywacyjny,
 • kserokopia dokumentu potwierdzającego wykształcenie,
 • kserokopia dokumentu potwierdzającego staż pracy i doświadczenie zawodowe,
 • oświadczenie o posiadanym obywatelstwie,
 • oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata zamierzającego skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.
  o pracownikach samorządowych,
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych wg załącznika nr 1 do ogłoszenia o naborze na wolne stanowisko urzędnicze,
 • dokumenty sporządzone w języku obcym powinny być przetłumaczone na język polski.

Miejsce składania ofert:

Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli
ul. Gen. J. Sowińskiego 68
70–236 Szczecin

Termin składania ofert: do 7 września 2018 r. do godz. 16.00.

Informacje dodatkowe:

 1. Osoby zainteresowane prosimy o składanie wymaganych dokumentów zgodnie z treścią ogłoszenia oraz dostarczenie ich do siedziby Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli (70-236 Szczecin, ul. Gen. J. Sowińskiego 68) w zamkniętej kopercie, z dopiskiem „Dokumenty aplikacyjne na stanowisko starszej księgowej”. W przypadku składania dokumentów drogą pocztową, decyduje data i godzina wpływu dokumentów na wskazany adres. Nie ma możliwości składania dokumentów aplikacyjnych drogą elektroniczną.
 2. Oferty niekompletne i niespełniające wymogów oraz przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.
 3. Kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne określone w ogłoszeniu, zostaną telefonicznie powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Brak odpowiedzi jest równoznaczny
  z niezakwalifikowaniem kandydata.
 4. Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego będą dołączone do jego akt osobowych. Dokumenty pozostałych kandydatów będą przechowywane przez okres 1 miesiąca od dnia upowszechnienia informacji o wynikach naboru. W tym okresie kandydaci będą mogli odbierać swoje dokumenty za pokwitowaniem, nieodebrane dokumenty w ww. terminie zostaną komisyjnie zniszczone. Nie odsyłamy dokumentów kandydatom.

Informacja o przetwarzaniu danych w celach rekrutacyjnych

Ogłoszenie o naborze

Oświadczenie o przetwarzaniu danych – zał. nr 1 do ogłoszenia o naborze