Biuletyn Informacji Publicznej – ZCDN Szczecin

tel. 91 435 06 22

e-mail: sekretariat@zcdn.edu.pl

tel. 91 435 06 30

e-mail: szkolenia@zcdn.edu.pl

herb_jednostka_oswiatowa
  • Kontrast
  • Układ
  • Rozmiar czcionki

Ogłoszenie o wolnym stanowisku urzędniczym: główny specjalista – pełnomocnik ds. reformy oświaty

Ogłoszenie o wolnym stanowisku urzędniczym w Zachodniopomorskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli z siedzibą w Szczecinie

Nazwa i adres jednostki: Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli, ul. Gen. J. Sowińskiego 68, 70-236 Szczecin 

Stanowisko: główny specjalista – pełnomocnik ds. reformy oświaty

Wymagania związane ze stanowiskiem:

 1. Wymagania niezbędne:
 • obywatelstwo polskie z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych;
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • nieposzlakowana opinia;
 • wykształcenie wyższe, preferowany kierunek: pedagogika lub inny ze specjalnością pedagogiczną;
 • minimum 5-letni staż zawodowy;
 • biegła znajomość przepisów prawa oświatowego;
 • znajomość przepisów z zakresu prawa samorządowego;
 • biegła znajomość obsługi pakietu MS Office. 
 1. Wymagania dodatkowe:
 • doświadczenie minimum 2 lata pracy na kierowniczym stanowisku w jednostce oświatowej lub samorządzie terytorialnym;
 • dyspozycyjność,
 • samodzielność i kreatywność,
 • wysoko rozwinięte umiejętności interpersonalne;
 • umiejętność organizacji przedsięwzięć edukacyjnych, spotkań, konferencji.

  Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • monitorowanie zmian w zakresie prawa oświatowego, zwłaszcza w obszarze związanym z reformą systemu oświaty;
 • informowanie o zmianach nauczycieli i innych pracowników oświaty za pośrednictwem dostępnych kanałów komunikacji, w tym przede wszystkim strony internetowej www.zcdn.edu.pl;
 • przygotowywanie dla dyrektora ZCDN-u syntetycznych opracowań dotyczących zmian związanych z reformą systemu oświaty;
 • współpraca z osobami odpowiedzialnymi za wdrażanie reformy w województwie zachodniopomorskim;
 • inicjowanie, organizowanie i koordynowanie działań ZCDN-u związanych z wdrożeniem reformy oświatowej;
 • nawiązanie oraz koordynowanie współpracy ZCDN-u z organami prowadzącymi szkoły w województwie w obszarze wdrażania reformy oświatowej;
 • organizacja form doskonalenia dotyczących zmian w prawie oświatowym;
 • przygotowywanie miesięcznych sprawozdań z planowanych i podejmowanych działań;
 • realizowanie innych działań zleconych przez dyrektora ZCDN-u, związanych z wdrażaniem reformy oświatowej w województwie zachodniopomorskim.

Forma zatrudnienia i wymiar czasu pracy: Umowa o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy – 1 etat . Pierwsza umowa na czas określony. Zatrudnienie od 15 lutego 2017 r.

 Warunki pracy na stanowisku:

 1. praca biurowa w siedzibie ZCDN w Szczecinie, ul. Gen. J. Sowińskiego 68 (budynek z windą);
 2. praca przy obsłudze monitorów ekranowych powyżej 4 godzin dziennie;
 3. wynagrodzenie wypłacane ostatniego dnia miesiąca.

Wskaźnik zatrudnienia w miesiącu grudniu 2016 r. osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych w ZCDN wyniósł poniżej 6%.

Wymagane dokumenty:

 • curriculum vitae z przebiegiem nauki i pracy zawodowej,
 • list motywacyjny,
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 • oświadczenie o posiadanym obywatelstwie,
 • oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata zamierzającego skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902),
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb tej rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. (Dz. U. z 2016 r. poz. 922).”
 • dokumenty sporządzone w języku obcym powinny być przetłumaczone na język polski.

Miejsce składania ofert:

Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli
ul. Gen. J. Sowińskiego 68
70–236 Szczecin

Termin składania ofert:  8 lutego 2017 r.

Informacje dodatkowe:

Osoby zainteresowane prosimy o składanie wymaganych dokumentów zgodnie z treścią ogłoszenia raz dostarczenie ich do siedziby Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli (70-236 Szczecin, ul. Gen. J. Sowińskiego 68) w zamkniętej kopercie, z dopiskiem „Dokumenty aplikacyjne na stanowisko głównego specjalisty – pełnomocnika ds. reformy oświaty ”, w terminie do 8 lutego 2017 r. (w przypadku składania dokumentów drogą pocztową, decyduje data wpływu dokumentów  na wskazany adres).

Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego będą dołączone do jego akt osobowych. Dokumenty pozostałych kandydatów będą przechowywane przez okres 3 miesięcy od dnia upowszechnienia informacji o wynikach naboru. W tym okresie kandydaci będą mogli odbierać swoje dokumenty za pokwitowaniem, nieodebrane dokumenty w ww. terminie zostaną komisyjnie zniszczone. Nie odsyłamy dokumentów kandydatom.

Oferty niekompletne i niespełniające wymogów oraz przesłane po terminie nie będą rozpatrywane. Kandydaci zostaną telefonicznie powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Brak odpowiedzi jest równoznaczny z niezakwalifikowaniem kandydata.

Ogłoszenie do pobrania: Ogłoszenie o naborze na pełnomocnika ds reformy oświaty

Lista kandydatów i kandydatek spełniających wymagania formalne