Biuletyn Informacji Publicznej – ZCDN Szczecin

tel. 91 435 06 22

e-mail: sekretariat@zcdn.edu.pl

tel. 91 435 06 30

e-mail: szkolenia@zcdn.edu.pl

herb_jednostka_oswiatowa
  • Kontrast
  • Układ
  • Rozmiar czcionki

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze – ds. specjalista ds. rozwoju biblioteki

Ogłoszenie o wolnym stanowisku urzędniczym
w Zachodniopomorskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli

Nazwa i adres jednostki: Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli, ul. Gen. J. Sowińskiego 68, 70-236 Szczecin

Stanowisko: specjalista ds. rozwoju biblioteki

Wymagania niezbędne:

 • obywatelstwo polskie
 • pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych;
 • brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • wykształcenie wyższe: filologia polska ze specjalizacją bibliotekoznawstwo lub bibliotekoznawstwo lub studia podyplomowe z zakresu bibliotekoznawstwa;
 • dobra znajomość pakietu MS OFFICE;
 • trzyletnie doświadczenie pracy na stanowisku bibliotekarza;
 • doświadczenie w kreowaniu działań z zakresu promocji czytelnictwa;

Wymagania dodatkowe (fakultatywne):

 • znajomość min. jednego języka obcego nowożytnego w stopniu co najmniej średniozaawansowanym;
 • doświadczenie w organizowaniu przedsięwzięć międzynarodowych;
 • samodzielność i kreatywność;
 • umiejętność planowania i organizacji pracy, dyspozycyjność;
 • rzetelność i zaangażowanie w wykonywane obowiązki;
 • umiejętność redagowania pism i prowadzenia korespondencji z uwzględnieniem zasad kultury języka polskiego;
 • łatwość nawiązywania kontaktów;
 • mile widziana działalność publicystyczna i/lub kulturalna;

INFORMACJE O WARUNKACH PRACY NA DANYM STANOWISKU

Zakres wykonywanych działań:

 • organizowanie przedsięwzięć edukacyjnych dla nauczycieli oraz nauczycieli bibliotekarzy;
 • wyszukiwanie i pozyskiwanie trenerów/partnerów współpracujących z instytucją;
 • udział w prowadzeniu działań informacyjno-promocyjnych (komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna) za pośrednictwem dostępnych narzędzi;
 • gromadzenie i katalogowanie zbiorów oraz ich techniczne i biblioteczne opracowanie;
 • systematyczne udostępnianie zbiorów nauczycielom i udzielanie wszelkiego rodzaju informacji oraz poradnictwo w wyborze odpowiedniej literatury;
 • prowadzenie różnych form inspiracji czytelnictwa i rozwijanie kultury czytelniczej;
 • podejmowanie działań na rzecz rozwoju placówki;
 • udział w realizacji przedsięwzięć o charakterze ponadnarodowym;

Miejsce pracy:

 1. Praca w budynku i poza budynkiem ZCDN-u w Szczecinie. Budynek częściowo dostosowany dla osób niedowidzących i niewidzących. Budynek jest wyposażony w tyflograficzne plany ewakuacji i oznakowanie kluczowych pomieszczeń alfabecie Brajla.
 2. Do niskiego parteru budynku umożliwiony wjazd wózkiem inwalidzkim po podjeździe. Budynek wyposażony jest w windę i podjazdy, umożliwiające poruszanie się wózkiem inwalidzkim. W budynku ciągi komunikacyjne o odpowiednich szerokościach, toaleta dostosowana do poruszania się wózkiem inwalidzkim znajduje się na każdej kondygnacji.

Warunki pracy na danym stanowisku:

 1. Stanowisko pracy związane jest z pracą przy komputerze, przemieszczaniem się wewnątrz budynku i w terenie. Na stanowisku pracy brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym.
 2. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w ZCDN-ie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był niższy niż 6%.

Forma zatrudnienia i wymiar czasu pracy:

 1. Umowa o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy (1 etat, 40 godzin). Praca według harmonogramu w równoważnym systemie czasu pracy. Pierwsza umowa na czas określony.
 2. Zatrudnienie od 1 września 2024 roku.

Wymagane dokumenty:

 1. curriculum vitae z przebiegiem pracy zawodowej,
 2. list motywacyjny,
 3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 4. kserokopia dokumentu potwierdzającego wykształcenie,
 5. kserokopie świadectw pracy dokumentujących wymagany staż pracy lub zaświadczenie zatrudnieniu, zawierające okres zatrudnienia, w przypadku pozostawania w stosunku pracy,
 6. oświadczenie o posiadanym obywatelstwie,
 7. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
 8. oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 9. kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata zamierzającego skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,
 10. zgoda na przetwarzanie danych osobowych wg załącznika nr 1 do ogłoszenia o naborze na wolne stanowisko urzędnicze,
 11. dokumenty sporządzone w języku obcym powinny być przetłumaczone na język polski.

Miejsce składania ofert:

 1. Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli, ul. Gen. J. Sowińskiego 68, 70-236 Szczecin
 2. Oferty mogą być również składane za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: praca@zcdn.edu.pl (w formie skanu).

Termin składania ofert: do 15 lipca 2024 r. do godz. 15.00

Informacje dodatkowe:

 1. Osoby zainteresowane prosimy o składanie wymaganych dokumentów zgodnie z treścią ogłoszenia oraz dostarczenie ich do siedziby Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli (70-236 Szczecin, ul. Gen. J. Sowińskiego 68) w zamkniętej kopercie, z dopiskiem „Dokumenty aplikacyjne na stanowisko specjalisty ds. rozwoju biblioteki”, w terminie do 15 lipca 2024 r., do godziny 15.00. W przypadku składania dokumentów drogą pocztową, decyduje data i godzina wpływu dokumentów na wskazany adres.
 2. Oferty niekompletne i niespełniające wymogów oraz przesłane po terminie nie będą rozpatrywane. Kandydaci/kandydatki zostaną telefonicznie powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Brak odpowiedzi jest równoznaczny z niezakwalifikowaniem kandydata/kandydatki.