Biuletyn Informacji Publicznej – ZCDN Szczecin

tel. 91 435 06 22

e-mail: sekretariat@zcdn.edu.pl

tel. 91 435 06 30

e-mail: szkolenia@zcdn.edu.pl

herb_jednostka_oswiatowa
  • Kontrast
  • Układ
  • Rozmiar czcionki

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze – specjalista ds. przedsięwzięć edukacyjnych (przedłużenie terminu)

Uwaga: Ze względu na pomyłkę edytorską w treści ogłoszenia, termin składania ofert zostaje wydłużony do 26 lipca 2023 r. do godziny 12.00.

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze – specjalista ds. przedsięwzięć edukacyjnych

Ogłoszenie o wolnym stanowisku urzędniczym w Zachodniopomorskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli, z siedzibą w Szczecinie

Nazwa i adres jednostki: Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli,
ul. Gen. J. Sowińskiego 68, 70 – 236 Szczecin

Stanowisko: specjalista ds. przedsięwzięć edukacyjnych

Wymagania niezbędne:

 • obywatelstwo polskie;
 • pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych;
 • brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • wykształcenie wyższe na kierunku humanistycznym;
 • staż pracy – min. 5 lat;
 • doświadczenie w zakresie promocji wydarzeń edukacyjnych lub kulturalnych na poziomie regionalnym;

Wymagania dodatkowe (fakultatywne):

 • dobra znajomość pakietu MS OFFICE;
 • dobra znajomość programów graficznych;
 • praktyczna umiejętność tworzenia treści w mediach społecznościowych;
 • znajomość języka angielskiego lub niemieckiego;
 • umiejętność planowania i organizacji pracy, dyspozycyjność;
 • rzetelność i zaangażowanie w wykonywane obowiązki;
 • łatwość nawiązywania kontaktów, umiejętność współpracy z ludźmi.

INFORMACJE O WARUNKACH PRACY NA DANYM STANOWISKU

Miejsce pracy:

Praca w budynku i poza budynkiem ZCDN-u w Szczecinie. Budynek niedostosowany dla osób niedowidzących i niewidzących. Do niskiego parteru budynku umożliwiony wjazd wózkiem inwalidzkim po podjeździe. Budynek wyposażony jest w windę i podjazdy, umożliwiające poruszanie się wózkiem inwalidzkim. W budynku ciągi komunikacyjne o odpowiednich szerokościach, toaleta dostosowana do poruszania się wózkiem inwalidzkim znajduje się na każdej kondygnacji.

Warunki pracy na danym stanowisku:

Stanowisko pracy związane jest z pracą przy komputerze, przemieszczaniem się wewnątrz budynku i w terenie oraz z realizacją działań w godzinach popołudniowych i w soboty (czas pracy wyznaczany miesięcznym harmonogramem). Na stanowisku pracy brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w ZCDN-ie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był niższy niż 6%.

Zakres wykonywanych zadań:

 • Organizowanie, koordynowanie, obsługa szkoleń i przedsięwzięć edukacyjnych organizowanych przez ZCDN;
 • Udział w prowadzeniu działań informacyjno-promocyjnych (komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna) za pośrednictwem dostępnych narzędzi;
 • Systematyczne śledzenie zmian i zapoznawanie się z obowiązującymi przepisami, których znajomość jest niezbędna do prawidłowego wykonywania obowiązków na zajmowanych stanowisku;
 • Podejmowanie inicjatyw na rzecz rozwoju placówki;
 • Realizacja innych zadań wynikających z bieżącej działalności, współpracy z innymi komórkami oraz wykonywanie zadań zleconych bezpośrednio przez dyrektora ZCDN-u.

Forma zatrudnienia i wymiar czasu pracy:

Umowa o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy (40 godzin). Praca według harmonogramu
w równoważnym systemie czasu pracy. Pierwsza umowa na czas określony.

Zatrudnienie od 1 września 2023 roku.

Wymagane dokumenty:

 • curriculum vitae z przebiegiem pracy zawodowej,
 • list motywacyjny,
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • kserokopia dokumentu potwierdzającego wykształcenie,
 • kserokopie świadectw pracy dokumentujących wymagany staż pracy lub zaświadczenie

o zatrudnieniu, zawierające okres zatrudnienia, w przypadku pozostawania w stosunku pracy,

 • oświadczenie o posiadanym obywatelstwie,
 • oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata zamierzającego skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych wg załącznika nr 1 do ogłoszenia o naborze na wolne stanowisko urzędnicze,
 • dokumenty sporządzone w języku obcym powinny być przetłumaczone na język polski.

Miejsce składania ofert:

Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli, ul. Gen. J. Sowińskiego 68, 70-236 Szczecin

Oferty mogą być również składane za pośrednictwem poczty email na adres: sekretariat@zcdn.edu.pl (w formie skanu).

Termin składania ofert: do 26 lipca 2023 r. do godziny 12.00

Informacje dodatkowe:

Osoby zainteresowane prosimy o składanie wymaganych dokumentów zgodnie z treścią ogłoszenia oraz dostarczenie ich do siedziby Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli (70-236 Szczecin, ul. Gen. J. Sowińskiego 68) w zamkniętej kopercie, z dopiskiem „Dokumenty aplikacyjne na stanowisko specjalisty ds. przedsięwzięć edukacyjnych”, w terminie do 26 lipca 2023 r., do godziny 12.00. W przypadku składania dokumentów drogą pocztową, decyduje data i godzina wpływu dokumentów na wskazany adres.

Oferty niekompletne i niespełniające wymogów oraz przesłane po terminie nie będą rozpatrywane. Kandydaci/kandydatki zostaną telefonicznie powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Brak odpowiedzi jest równoznaczny z niezakwalifikowaniem kandydata/kandydatki.