Biuletyn Informacji Publicznej – ZCDN Szczecin

tel. 91 435 06 22

e-mail: sekretariat@zcdn.edu.pl

tel. 91 435 06 30

e-mail: szkolenia@zcdn.edu.pl

herb_jednostka_oswiatowa
  • Kontrast
  • Układ
  • Rozmiar czcionki

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze – specjalista ds. informatycznych – administrator sieci

NAZWA I ADRES JEDNOSTKI
Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli, ul. Gen. J. Sowińskiego 68, 70-236 Szczecin

STANOWISKO
Specjalista ds. informatycznych – administrator sieci

WYMAGANIA ZWIĄZANE ZE STANOWISKIEM

Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,
 2. pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
 3. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 4. nieposzlakowana opinia,
 5. wykształcenie wyższe (kierunek informatyka, automatyka, mechatronika, robotyka),
 6. staż pracy – min. 2 lata.

Wymagania dodatkowe:

 1. znajomość języka angielskiego w zakresie zagadnień informatycznych,
 2. dobra znajomość zagadnień technicznych związanych ze sprzętem komputerowym oraz sieciami,
 3. znajomość konfiguracji zarządzania siecią komputerową opartą na systemie Windows Serwer 2008,
 4. dyspozycyjność,
 5. samodzielność i kreatywność,
 6. doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,
 7. znajomość pakietu MS Office,
 8. mile widziany kurs CCNA,
 9. posiadanie prawa jazdy kat. B.

ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ NA STANOWISKU:

 1. organizacja i nadzór nad pracą urządzeń komputerowych w celu zapewnienia bezawaryjnego funkcjonowania ZCDN,
 2. planowanie wyposażenia stanowisk pracy w sprzęty i narzędzia niezbędne do realizacji zadań,
 3. nadzorowanie terminów i zlecanie usługodawcom serwisu urządzeń podlegających nadzorowi zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
 4. administrowanie siecią komputerową ZCDN,
 5. pomoc pracownikom w rozwiązywaniu problemów ze sprzętem komputerowym,
 6. kontrola poprawności działania zainstalowanych programów oraz usuwanie bieżących problemów,
 7. sprawowanie nadzoru nad obsługą i prawidłowym funkcjonowaniem programów informatycznych użytkowanych w ZCDN,
 8. sporządzanie okresowych kopii baz danych funkcjonujących w ramach oprogramowania wykorzystywanego w ZCDN,
 9. obsługa systemu kontroli dostępu i kontakt z serwisem w tym zakresie.

INFORMACJE O WARUNKACH PRACY NA DANYM STANOWISKU

Miejsce pracy:
Praca w budynku w Szczecinie. Budynek niedostosowany dla osób niedowidzących i niewidzących. Do niskiego parteru budynku umożliwiony wjazd wózkiem inwalidzkim po podjeździe. Budynek wyposażony jest w windę i podjazdy, umożliwiające poruszanie się wózkiem inwalidzkim. W budynku ciągi komunikacyjne o odpowiednich szerokościach, toaleta dostosowana do poruszania się wózkiem inwalidzkim znajduje się na każdej kondygnacji.

Warunki pracy na danym stanowisku:
Stanowisko pracy związane jest z pracą przy komputerze oraz przemieszczaniem się wewnątrz budynku i w terenie. Na stanowisku pracy brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym.

Forma zatrudnienia i wymiar czasu pracy:
Umowa o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy. Praca według harmonogramu. Pierwsza umowa na czas określony. Zatrudnienie od  1 czerwca 2020 roku.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w ZCDN-ie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był niższy niż 6%.

WYMAGANE DOKUMENTY

 1. curriculum vitae z przebiegiem pracy zawodowej,
 2. list motywacyjny,
 3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 4. kserokopia dokumentu potwierdzającego wykształcenie,
 5. kserokopie świadectw pracy dokumentujących wymagany staż pracy lub zaświadczenie
  o zatrudnieniu, zawierające okres zatrudnienia, w przypadku pozostawania w stosunku pracy,
 6. oświadczenie o posiadanym obywatelstwie,
 7. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
 8. oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 9. kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata zamierzającego skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,
 10. zgoda na przetwarzanie danych osobowych wg załącznika nr 1 do ogłoszenia o naborze na wolne stanowisko urzędnicze.

Uwaga: Dokumenty sporządzone w języku obcym powinny być przetłumaczone na język polski.

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT
Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli  ul. Gen. J. Sowińskiego 68, 70-236 Szczecin

Termin składania ofert: do 8 maja 2020 r. do godz. 14.00

Oferty mogą być złożone również za pośrednictwem poczty e-mail na adres: sekretariat@zcdn.edu.pl (w formie skanu).

INFORMACJE DODATKOWE
Osoby zainteresowane prosimy o składanie wymaganych dokumentów zgodnie z treścią ogłoszenia oraz dostarczenie ich do siedziby Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli (70-236 Szczecin, ul. Gen. J. Sowińskiego 68) w zamkniętej kopercie, z dopiskiem „Dokumenty aplikacyjne na stanowisko specjalista ds. informatycznych – administrator sieci”, w terminie do 08.05.2020 r., do godziny 14.00. W przypadku składania dokumentów drogą pocztową lub za pośrednictwem poczty e-mail, decyduje data i godzina wpływu dokumentów odpowiednio na wskazany adres pocztowy lub e-mail.

W przypadku składania ofert za pośrednictwem poczty e-mail, oryginały złożonych w tym trybie dokumentów, osoby zakwalifikowane do rozmowy kwalifikacyjne zobowiązane są dostarczyć najpóźniej na rozmowę kwalifikacyjną.

Oferty niekompletne i niespełniające wymogów oraz przesłane po terminie nie będą rozpatrywane. Kandydaci zostaną telefonicznie powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Brak odpowiedzi jest równoznaczny z niezakwalifikowaniem kandydata.

Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego będą dołączone do jego akt osobowych. Dokumenty pozostałych kandydatów będą przechowywane przez okres 3 miesięcy od dnia upowszechnienia informacji o wynikach naboru. W tym okresie kandydaci będą mogli odbierać swoje dokumenty za pokwitowaniem, nieodebrane dokumenty w ww. terminie zostaną komisyjnie zniszczone. Nie odsyłamy dokumentów kandydatom.

Załączniki: