Biuletyn Informacji Publicznej – ZCDN Szczecin

tel. 91 435 06 22

e-mail: sekretariat@zcdn.edu.pl

tel. 91 435 06 30

e-mail: szkolenia@zcdn.edu.pl

herb_jednostka_oswiatowa
  • Kontrast
  • Układ
  • Rozmiar czcionki

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze – Referent\Samodzielny referent ds. obsługi informatycznej

Ogłoszenie o wolnym stanowisku urzędniczym w Zachodniopomorskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli, z siedzibą w Szczecinie

Nazwa i adres jednostki: Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli,
ul. Gen. J. Sowińskiego 68, 70 – 236 Szczecin

Stanowisko: Referent\Samodzielny referent ds. obsługi informatycznej

Wymagania niezbędne:

 1. Na stanowisku referenta: wykształcenie średnie informatyczne;
 2. Na stanowisku samodzielnego referenta: wykształcenie wyższe informatyczne lub średnie informatyczne i staż pracy min. 2 lata;
 3. Zaawansowana umiejętność obsługi komputera;
 4. Znajomość obsługi systemów MS Windows i pakietów MS Office;
 5. Umiejętność diagnozowania i usuwania awarii sprzętu, oprogramowania i sieci komputerowej;
 6. Obywatelstwo polskie;
 7. Pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych;
 8. Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
  z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Wymagania dodatkowe (fakultatywne):

 1. Dobra organizacja pracy własnej, rzetelność, odpowiedzialność;
 2. Umiejętność jasnego i precyzyjnego przekazywania informacji;
 3. Mile widziana znajomość urządzeń i oprogramowania do streamingu;
 4. Otwartość na nowe działania (obsługa nowych programów i projektów).

Oferujemy:

 1. Pracę w przyjaznym i przewidywalnym środowisku;
 2. Pakiet socjalny, w tym dodatki finansowe;
 3. Dużą samodzielność i niezależność;
 4. Możliwość rozwoju stanowiskowego w kierunku administrowania siecią komputerową
  i zarządzania systemem informatycznym;
 5. Specjalistyczne szkolenia (wewnętrzne i zewnętrzne).

INFORMACJE O WARUNKACH PRACY NA DANYM STANOWISKU 

Zakres wykonywanych zadań:

 1. Prowadzenie ewidencji sprzętu i programów komputerowych stosowanych i dopuszczonych do pracy, rejestru wydanego sprzętu oraz wykonanych czynności eksploatacyjnych i serwisowych;
 2. Prowadzenie prac związanych z zakupem oraz dostawą urządzeń, sprzętu i oprogramowania komputerowego oraz udział w planowaniu środków finansowych na ten cel;
 3. Nadzór nad eksploatacją oprogramowania użytkowego, instalowanie, aktualizowanie, przygotowywanie i konfiguracja stacji roboczych;
 4. Reagowanie na zgłoszenia techniczne użytkowników dotyczące nieprawidłowego działania systemów informatycznych, wsparcie pracowników w zakresie użytkowania urządzeń, systemów i aplikacji;
 5. Wsparcie informatyczne Organizacji Szkoleń, w tym w zakresie prowadzenia transmisji online;
 6. Wparcie techniczne pracowników Działu Rozwoju i Promocji w prowadzeniu stron internetowych placówki, w tym Biuletynu Informacji Publicznej;
 7. Koordynowanie i nadzór nad prawidłową realizacją usług informatycznych świadczonych przez podmioty zewnętrzne (dostawcy Internetu, poczta elektroniczna, strona internetowa itp.);
 8. Administrowanie kontami ZCDN-u na elektronicznych platformach usług administracji publicznej;
 9. Prowadzenie spraw związanych z nadawaniem uprawnień i dostępu do certyfikatów
  i podpisów elektronicznych;
 10. Ścisła współpraca z Administratorem sieci/Administratorem Systemu Informatycznego ZCDN-u, w zakresie zabezpieczenia ciągłości funkcjonowania infrastruktury informatycznej oraz bezpieczeństwa teleinformatycznego Placówki;
 11. Realizacja zadań  wynikających z  ustawy o ochronie danych  osobowych oraz RODO w powierzonym zakresie, współdziałanie z Inspektorem Ochrony Danych;
 12. Sporządzanie sprawozdań i raportów z realizacji zadań w zakresie informatyzacji.
 13. Archiwizowanie dokumentów na zajmowanym stanowisku i przekazywanie ich do Archiwum Zakładowego.

Miejsce pracy:

 1. Praca w budynku i poza budynkiem ZCDN-u w Szczecinie. Budynek częściowo dostosowany dla osób niedowidzących i niewidzących. Budynek jest wyposażony w tyflograficzne plany ewakuacji i oznakowanie kluczowych pomieszczeń alfabecie Brajla.
 2. Do niskiego parteru budynku umożliwiony wjazd wózkiem inwalidzkim po podjeździe. Budynek wyposażony jest w windę i podjazdy, umożliwiające poruszanie się wózkiem inwalidzkim. W budynku ciągi komunikacyjne o odpowiednich szerokościach, toaleta dostosowana do poruszania się wózkiem inwalidzkim znajduje się na każdej kondygnacji.

Warunki pracy na danym stanowisku:

 1. Stanowisko pracy związane jest z pracą przy komputerze, przemieszczaniem się wewnątrz budynku i w terenie oraz z realizacją działań w godzinach popołudniowych i w soboty (czas pracy wyznaczany miesięcznym harmonogramem). Na stanowisku pracy brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym.
 2. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w ZCDN-ie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był niższy niż 6%.

Forma zatrudnienia i wymiar czasu pracy:

 1. Umowa o pracę w niepełnym wymiarze czasu pracy (1/2 etatu, 20 godzin). Praca według harmonogramu w równoważnym systemie czasu pracy. Pierwsza umowa na czas określony.
 2. Zatrudnienie od 1 grudnia 2023 roku.

Wymagane dokumenty:

 1. curriculum vitae z przebiegiem pracy zawodowej,
 2. list motywacyjny,
 3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 4. kserokopia dokumentu potwierdzającego wykształcenie,
 5. kserokopie świadectw pracy dokumentujących wymagany staż pracy lub zaświadczenie zatrudnieniu, zawierające okres zatrudnienia, w przypadku pozostawania w stosunku pracy,
 6. oświadczenie o posiadanym obywatelstwie,
 7. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
 8. oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 9. kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata zamierzającego skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,
 10. zgoda na przetwarzanie danych osobowych wg załącznika nr 1 do ogłoszenia o naborze na wolne stanowisko urzędnicze,
 11. dokumenty sporządzone w języku obcym powinny być przetłumaczone na język polski.

Miejsce składania ofert:

 1. Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli, ul. Gen. J. Sowińskiego 68, 70-236 Szczecin
 2. Oferty mogą być również składane za pośrednictwem poczty e-mail na adres: praca@zcdn.edu.pl (w formie skanu).

Termin składania ofert: do 3 listopada 2023 r.

Informacje dodatkowe:

 1. Osoby zainteresowane prosimy o składanie wymaganych dokumentów zgodnie z treścią ogłoszenia oraz dostarczenie ich do siedziby Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli (70-236 Szczecin, ul. Gen. J. Sowińskiego 68) w zamkniętej kopercie, z dopiskiem „Dokumenty aplikacyjne na stanowisko specjalisty ds. przedsięwzięć edukacyjnych”, w terminie do 3 listopada 2023 r., do godziny 15.00. W przypadku składania dokumentów drogą pocztową, decyduje data i godzina wpływu dokumentów na wskazany adres.
 2. Oferty niekompletne i niespełniające wymogów oraz przesłane po terminie nie będą rozpatrywane. Kandydaci/kandydatki zostaną telefonicznie powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Brak odpowiedzi jest równoznaczny z niezakwalifikowaniem kandydata/kandydatki.